SOM HAM MARTIN LUTHER KUNNE SIGE DET

Martin Luther er 46 år gammel, da Lucas Cranach malede ham i 1529.

Luthers Katekismus er en liden sag på 23 sider, der blot vejer 17 gram, mens indholdet er tusindfold tungere. Foto©JørgenKoefoed.

I 1953 GENUDGAV Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag dr. Martin Luthers LILLE KATEKISMUS, og på denne højhellige 9. juli kunne det være relevant at læse, hvad ham Luther gik og tænkte på, da han gik på Jorden og reformerede den halve verden.

Det lille hæfte starter med De Ti Bud udlagt således, som en husfader letfatteligt skal lære sin husstand dem. De Ti Bud kender vi jo så godt, så lad os springe videre til nogle af de gode citater:

?HVAD BETYDER DET da, der bruges vand ved dåben?
”Det betyder, at den gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle synder og onde lyster, og at der i stedet for daglig skal fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed.”

?HVORLEDES EN HUSFADER skal lære sin husstand at holde Morgen- og Aftenbøn?
”Om morgenen, når du står op af din seng, skal du gøre det hellige korsets tegn for dig og sige: ’Gud Fader, Søn og Helligånd være med mig!’ Derefter knælende eller stående bekende troen og bede Fadervor. Gå derefter glad til din gerning. Du kan også synge en salme. Om aftenen, når du går i seng, skal du gøre det hellige korsets tegn for dig og sige: ’Gud Fader, Søn og Helligånd være med mig! Derefter knælende eller stående bekende troen og bede Fadervor. Og så straks og glad til at sove”

?ÆGTEMÆND?
”I mænd skal leve med forstand sammen med jeres hustruer, som med en svagere skabning; og vis dem ære som dem, der også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hemmes.”

?ÆGTEHUSTRUER?
”I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, så også de mænd, der ikke vil lyde ordet, kan vindes uden ord ved deres hustruers færd.”

?FORÆLDRE?
”I fædre! I må ikke opirre jeres børn, men opdrag dem i Herrens tugt og formaning.”

?BØRN?
”I Børn! Vær lydige i Herren mod jeres forældre, thi det er ret. ’Ær din fader og din moder’, dette er jo det første bud, der er knyttet til forjættelse til: ‘for det må gå dig vel, og du må få et langt liv på jorden’.”

?DE UNGE?
”I unge skal skal underordne jer de ældre; og ifør jer alle ydmyghed over for hverandre; thi Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde. Så ydmyg jer da under Guds vældige hånd, så Han til sin tid kan ophøje jer.”

?ENKER?
Den, som er en virkelig enke og står ene, har sat sit håb til Gud og bliver trolig ved med bøn og påkaldelse dag og nat; den derimod, som lever efter sine lyster, er levnende død.”

HVIS DU VIL VIDE MERE

MARTIN LUTHER blev født 10. november 1483 i Eisleben, Tyskland og døde 18. februar 1546 samme sted. Han var tysk munk, reformator og teolog. Han blev præst i augustiner-eremitternes orden, som gav ham en grundig katolsk uddannelse, der førte til, at han blev professor ved universitetet i Wittenberg. I 30-årsalderen udviklede han egne teologiske synspunkter om kirkens myndighed, sakramenterne og om mennesket og dets forhold til Gud. Han tog afstand fra kirkens aflad. Det gav stødet til reformationen og de evangelisk-lutherske kirker. Reformationen begyndte 31. oktober 1517 med hans teser mod afladspraksis. Det var egentlig ikke et skelsættende teologisk brud, men de førte få år efter til et uigenkaldeligt brud.

I 1521 blev Luther fredløs og søgte tilflugt hos den velvillige og magtfulde fyrste på slottet Wartburg. Problemer med raseren af kirker fik ham til at vende tilbage til Wittenberg. Hans bevægelse led tilbageslag i forbindelse med den tyske bondekrig og ved, at den splittedes af modstridende teologiske standpunkter især i synet på Helligånden og sakramenterne.

Luthers oversættelse af Bibelen fik stor betydning for det tyske sprog. Hans salmedigtning med ’Vor Gud Han er så Fast en Borg’ inspirerede en blomstring af kristen menighedssang, hvor der nu ikke længere skulle synges på latin, men på modersmålet. Hans ægteskab med den tidligere nonne Katharina von Bora gav præsteægteskabet legitimitet inden for flere kristne traditioner. Luthers reformation sprængte den kirkelige enhed i Vest- og Nordeuropa og fik også store og varige politiske og kulturforandrende konsekvenser.