ATTER FOCUS PÅ PIRATHUSENE

omkring

TIDLIGERE PÅ ÅRET indførte kommunen ansættelsesstop på grund af lavvande i den kommunale pengekiste. På det tidspunkt havde man faktisk besluttet at ansætte en fuldtidsjurist og en halvdagssekretær til at videreføre det arbejde, som den tidligere halvtids-jurist havde arbejdet med gennem de forrige par år omkring ulovlig brug af helårshuse som ferieboliger Men det blev bremset af borgmesteren og kommunens direktør.

Efter en fælles protest-skrivelse fra samfulde otte byforeninger, hvis byer er underlagt bopælspligt, valgte kommunalbestyrelsen alligevel at ansætte denne arbejdskraft for at få ryddet op i de omkring 500 piratboliger i de otte byer.

Den nye jurist hedder Michael Lodberg og kan findes i Regionskommunens Sekretariatsservice, Juridisk service, Ullasvej 23, 3700 Rønn. Telefon: 5692 1015.

Lodberg udsender nu kvartalsvise oversigter over arbejdet med at få styr på de mange Pirathuse.

Gudhjem Byforenings formand, Jørgen Jespersen, konstaterer, at der nu er sat mere ’strøm’ på arbejdet. Dog savner han en by-fordelt opgørelse af sagerne.

DEN KOMMUNALE PIRATHUS-STATUS 3. KVARTAL 2019

Ved sidste kvartalsvise orientering den 01.06.2019 blev det oplyst, at der blev arbejdet på at gennemgå alle de sagslister, som tidligere var blevet anvendt, herunder lister over afsluttede sager, tidsbegrænsede dispensationer og afsluttede dispensationer, for derved at kunne danne et overblik over, på hvilket grundlag sagerne var afsluttede, samt hvornår de tidsbegrænsede dispensationer måtte udløbe, og hvornår sagerne derfor skulle genoptages.

Alle listerne er nu gennemgået, og der er skabt det fornødne overblik over afsluttede sager, dispensationssager og igangværende sager.

Det blev ligeledes oplyst ved sidste kvartalsvise orientering, at der blev arbejdet på at få oprettet en ny sagsflow-database, så den fremtidige administration ville blive nemmere og mere overskuelig, hvilket i sidste ende ville effektivisere den administrative tilrettelettelse og håndhævelse af bopælspligten på Bornholm.

Denne sagsflow-database er nu oprettet og bliver anvendt i det daglige arbejde med håndhævelse af bopælspligten på Bornholm. Ovennævnte reviderede lister er ligeledes blevet inkorporeret i databasen.

I denne kvartalvise periode fra 01.06.2019 til 01.09.2019 har der været behandlet ca. 25 generelle henvendelser om ugen fra borgere, hvilket er en stigning set i forhold til sidste kvartalsvise orientering, hvor det blev oplyst, at der blev behandlet ca. 10 henvendelser om ugen uden sagsoprettelse, hvor borgerne fx spørger ind til deres muligheder iht. bopælspligten, herunder hvordan de opfylder bopælspligten, deres muligheder for dispensationer samt muligheden for at opnå flexbolig-status.

Denne stigning i generelle henvendelser har været meget tidskrævende, da disse henvendelser, selvom der ikke bliver oprettet direkte sager på dem, naturligvis stadigvæk skal besvares fyldestgørende, så borgerne får et tilfredsstillende svar.

Stigningen i henvendelser kan skyldes flere forhold:

 • 1) at det har været sommer, hvor mange turister finder en dejlig ejendom på Bornholm og ønsker at høre om deres muligheder iht. Bopælspligten
 • 2) at der er blevet sendt en ny lokalplan 103 i høring, som har udvidet anvendelsesområdet, så nye ejendomme er blevet omfattet, og hvor borgerne derfor ønsker at få oplyst, om de fortsat vil kunne få flexboligtilladelse samt, hvordan de generelt kan og skal forholde sig iht. den nye lokalplan 103
 • 3) at administrationsgrundlaget er blevet skærpet, og at borgerne derfor ønsker at høre præcis, hvad der nu er gældende for at kunne fravige bopælspligten.

For at imødekomme samt mindske de mange fremtidige generelle henvendelser er der blevet lavet en mere fyldestgørende hjemmeside vedr. bopælspligten på Bornholm.

SAG FOR SAG

I henhold til sagsbehandlingen er der siden sidste kvartalvise orientering blevet oprettet ca. 8 nye sager. Antallet af igangværende sager er ligeledes blevet nedbragt til ca. 44 sager, hvilket vil sige, at der i dette kvartal fra 01.06.2019 til 01.09.2019 er blevet færdigbehandlet ca. 52 sager med nedenstående afgørelser:

 • 8 sager, hvor enten ejer eller lejer er flyttet ind med tilmeldt folkeregisteradresse på ejendommen
 • 9 sager, hvor der er givet dispensation på grund af arbejde på Bornholm eller renovering
 • 5 sager, hvor der er givet dispensation grundet særlige forhold
 • 3 sager, hvor der er givet dispensation grundet arv, da ansøgningen er indgivet før administrationsgrundlaget blev ændret, således at denne mulighed ikke længere foreligger.
 • 1 sag, hvor der er givet afslag på ansøgning om flexbolig
 • 5 sager, hvor ejendommen er solgt eller er til salg
 • 2 sager, hvor der er givet afslag på ansøgning om fritagelse for bopælspligten
 • 4 sager, hvor sagerne er sat i bero grundet ansøgning om sammenlægning/nedlæggelse af bolig samt brand-/forsikringssag
 • 8 sager, hvor boligen må stå tom grundet 5-årsfristen, men med forbud om at anvende ejendommen til ferie- og fritidsformål
 • 4 sager, hvor ejendommen lovligt kan anvendes som fritidsejendom, da forholdet var lovligt før ikrafttræden af lokalplan
 • 2 sager, hvor ejendommen kan anvendes til flexbolig, da ejendommen er beliggende i landzone
 • 2 sager, hvor ejendommen kan anvendes til sommerhus, grundet fejlregistrering i BBR-meddelelse
 • 1 sag, hvor der er truffet afgørelse om afslag iht. at få slettet en gammel tilladelse til at anvende ejendommen som sommerbolig indtil ejerskifte, så tilladelsen skulle være permanent.

FREMTIDIGE FOCUS-OMRÅDER
For den kommende kvartalsvise periode vil der blive arbejdet på nedenstående fokusområder:

 • At få afsluttet de sidste gamle igangværende sager, hvor ejerne afventer en afgørelse fra BRK.
 • At få lavet en ny søgning for byerne Allinge, Gudhjem-Melsted, Svaneke og Nexø, med henblik på at få startet nye sager op, hvor bopælspligten ikke bliver overholdt.
 • At få inkorporeret en arbejdsproces, så der hele tiden er omkring 60 igangværende sager, hvoraf de 30 er helt nye. Processen skal sikre, at antallet af igangværende sager, aldrig blive større end, at borgerne med rette kan forvente at få afgjort deres sager inden for ca. 4 til 6 mdr., medmindre borgerne selv er skyld i, at sagerne trækkes i langdrag ved ikke at besvare eller reagere på BRK’s henvendelser.
 • At få genoptaget og truffet nye afgørelser i de tidsbegrænsede dispensationssager, hvor dispensationsperioden er udløbet.
 • At der afholdes et koordinerende møde med borgerservice, med henblik på at få tilrettelagt det fremadrettede samarbejde iht. afgørelsessager, hvor afgørelsesgrundlaget beror på CPR-Loven § 6 og 7.

OM MICHAEL LODBERG

Sådan præsenterer Michael Lodberg sig på LinkedIn.

Uddannet som cand.jur. på Syddansk Universitet
2012 – 2019

Stud.jur. følgende steder:
Delacour Advokatfirma
november 2016 – november 2017
Bornholms Regionskommune
august 2017 – september 2018
Advodan Bornholm
september 2018 – februar 2019
Bornholms Regionskommune
marts 2019 – juni 2019

Ansat som jurist i Bornholms Regionskommune
fra juni 2019.