BIBLIOTEKETS AKTIONSGRUPPE ER NU GÅET SAMMEN MED SVANEKES VENNER

Aktionsgruppen ved mødet 2. april 2024 på Gudhjem Universitet. Fra venstre: Hans Jørgen Jensen, Henrik Søby, Bjarne Biggas, Niels Vendelbo, Bjarne Bruun Jensen, Kirsten Sode, Ole Stigemo og fotografen. Foto©JørgenKoefoed.

VED AKTIONSGRUPPENS tredje møde deltog formand Henrik Søby og Bjarne Biggas fra byforeningen Svanekes Venner. Svaneke har lige som Gudhjem et filialbibliotek, som måske også står på kommunens dødsliste. Aakirkeby havde også fået en invitation, men har ikke reageret. Bibliotekerne i Hasle og Allinge er skolebiblioteker, og er derfor ikke på samme måde udsat for lukning. Ligesom Nexø Bibliotek, som er øens næststørste, nok ikke står over for og en nedlukning.

Niels Vendelbo havde som aftalt kontaktet Steen Seifert Larsen, som er næstformand for Ældresagen på Bornholm. Han erkendte, at han ikke havde været opmærksom på de truende lukninger. Det ville han sørge for kom op på først kommende møde.

Ole Stigemo havde henvendt sig skriftligt til Niklas Fick, som er formand for Kommunens Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget [FKU]. Det drejede sig især om den manglende sammenhæng mellem strategi- og handleplaner. Især problematiseres spørgsmålet om handlingsplanens filiallukninger. Desværre havde Niklas Fick endnu ikke reageret på henvendelsen.

Ole Stigemo havde også kontaktet Ældrerådets formand Erik A. Larsen. Også han vil tage problemstillingen op på Rådets næste bestyrelsesmøde. Især set i lyset af, at over 1/3 af øens befolkning er over 60 år.

DET FAMØSE SPØRGESKEMA
Det virker som om strategi- og handleplan er udarbejdet på et noget tyndt grundlag. Her tænkes især på det begrænsede antal respondenter på spørgeskemaundersøgelsen samt et enkelt borgermøde og et mindre antal såkaldte møder med ’særlige interessent-grupper’.

Resultatet af brugerundersøgelsen fra foråret 2023 er imidlertid så spinkelt, at der ikke kan udledes brugbare konklusioner. Det er fx anført, at 33 % af borgerne i Klemensker er villige til at køre efter et bedre bibliotekstilbud. Udover at der ikke er noget bibliotek i Klemensker, var der kun tre respondenter fra byen – heraf var der én, der godt ville køre til et bedre bibliotekstilbud. Det er så blev noteret til 33% i konklusionen!
Ligeledes er den samlede svarprocent i undersøgelsen så lav – 302 besvarelser på 4.000 udsendte spørgeskemaer – at svarene ikke er brugbare.

Som Henrik Søby fastslår: ”Det er på ingen måde rimeligt at begrunde en så væsentlig ændring af struktur og opgaver med at henvise til en spørgeskemaundersøgelse, når dennes kvalitet er så ringe”.

HENSYNET TIL PERSONALET
Det virker som om, at det specielt er bibliotekarerne, som har en interesse i at få lukket filialerne for at ’modernisere’ biblioteksvæsenet. Brugerne – og de betalende skatteydere – er tilsyneladende blevet sat ’bagerst i køen’.

Bjarne Bruun Jensen har forsøgt at finde ud af, hvor ideen vedrørende filiallukninger kommer fra. Han har ikke kunnet finde kilden til dét forslag. Dog tyder en del på, at det primært kommer fra bibliotekernes ansatte, som har holdt temamøder om bibliotekernes fremtid.

Henrik Søby har udarbejdet en kronologisk oversigt over hele forløbet. Heller ikke her kan der findes grundlag for filiallukninger.

Det kan konkluderes, at planen som foreslår lukning af filialer er i direkte strid med og på trods af det, der kan uddrages af analyser, spørgeskemaer, borgermøde med mere. Derudover er der masser af dokumenteret forskning, der viser, at set i et folkesundhedsperspektiv bør nærhed, sociale mødesteder med mere prioriteres højt.

ÅBENT BREV TIL POLITIKERNE – OG PRESSEN
Gruppen besluttede at udarbejde et åbent brev til alle kommunalpolitikerne for få den endelige beslutning løftet væk fra LFU og op på kommunalbestyrelsesplan. Beslutningen om at godkende strategi og handleplan er tilsyneladende taget på et forkert og forenklet grundlag, som måske ikke har være oplyst godt nok overfor politikerne. Derfor et åbent brev, hvor nogle af de vigtigste punkter fremhæves, og hvor der begrundes ud fra forskning, viden og konsekvenser. Hvis bornholmerne blot siger nej til besparelser – uden at komme med konstruktive forslag til udvikling – så kan dét risikere, at politikerne konkluderer at ”så må de tage den tunge beslutning med at lukke filialerne”. Skrivelsen skal også sendes til pressen for at understøtte, at debatten breder sig.

Ole Stigemo vil rejse spørgsmålet ved Bornholmske Borgerforeningers generalforsamling 18. april.

DET FORSATTE ARBEJDE
Søby og Bruun udarbejder et første udkast til brevet til Kommunalbestyrelsen, som behandles på næste møde i Aktionsgruppen 5. april.

Derudover forsætter Niels Vendelbo dialogen med Ældresagen og Ole Stigemo med Ældrerådet og for en kontakt til Bornholmske Borgerforeningers Samvirke med ønsket om, at sagen tages op ved deres generalforsamling.

Henrik Søby forsøger at få en snak med Helle Munk Ravnsborg [Ø] ligesom Bjarne Bruun Jensen med Vicebormester og Gudhjembo Morten Riis [Ø].

OVENSTÅENDE TEXT baserer sig hovedsagelig på Hans Jørgen Jensens referat af mødet 2. april med deltagelse af Niels Vendelbo, Bjarne Bruun Jensen, Kirsten Sode, Ole Stigemo, Jørgen Koefoed og Hans Jørgen Jensen og afbud fra Sven Torben Jensen. Svanekes Venner deltog med Henrik Søby og Bjarne Biggas.