BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ER SÅ SMÅT BEGYNDT AT RYKKE OMKRING BOPÆLSPLIGTEN

DER BLEV AFHOLDT MØDE i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018. Det er dem, der følger arbejdet med udryddelse af PIRAT-HUSENE gennem overvågning af bopælspligten, som skal overholdes i de 8 bopælspligtige byer.

Udvalget ønsker nu, at der på hvert møde gives en orientering om opgavens forløb. Her er den seneste status:

Ultimo oktober 2018 blev det konstateret, at der er ca. 1.802 tomme boliger på Bornholm, dvs. helårsboliger, hvor ingen personer er tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse.

Heraf var ca. 489 tomme helårsboliger i de 8 bopælspligtige byer, som fordeler sig med ca. 45 i Allinge, ca. 54 i Gudhjem-Melsted, ca. 53 i Hasle, ca. 12 i Klemensker, ca. 75 i Nexø, ca. 188 i Rønne, ca. 50 i Svaneke og ca. 12 i Åkirkeby.

Tallene er behæftet med en usikkerhed, da de hverken er bearbejdet eller kvalitetssikret, og derfor også omfatter boliger, der er ejet af kommunen, er til salg, under renovering, uegnet til beboelse, eller hvor ejer/lejer opfylder bopælspligten uden at være tilmeldt folkeregisteret.

Der er indtil ultimo september 2018 oprettet i alt ca. 161 sager om kontrol af bopælspligten, hvoraf 30 sager er blevet afsluttet: 5 har fået en tilladelse fordi ejer/lejer opfylder bopælspligten uden folkeregistertilmelding, 17 ejere/lejere opfylder bopælspligten efter at have tilmeldt sig folkeregisteret, 6 boligerne er blevet solgt eller sat til salg, og 3 har for afslag på deres ansøgning.

Et antal politianmeldelser (ca. 10) er  under udarbejdelse og forventes indgivet til politiet i løbet af november 2018.

Man kan undre sig over, at hele 5 ud af 30 har fået tilladelse til IKKE at overholde bopælspligten. Bloggen vil på et senere tidspunkt prøve at undersøge, hvordan man kan få sådan en tilladelse. Hvad er kriteriet? Bloggen kender til, at et par personer her i Gudhjem som tilsyneladende har fået dispensation på grund af deres position i samfundet.

DIALOGER

Der er etableret dialog med Udlejningsbureauernes Brancheforening på Bornholm og et første møde er aftalt til afholdelse i november 2018.

Dialogen med de lokale ejendomsmæglere sker løbende og efter behov.

Initiativ til dialog med lokale advokater er indtil videre udsat.

Dialog med SKAT er udsat indtil arbejdet med politianmeldelser konkretiseres, herunder med hensyn på vurdering af en hensigtsmæssig fremgangsmåde.

NY LOVGIVNING

Regeringen har fremsat lovforslag, som ventes at få indflydelse på den ulovlige udlejning af helårsboliger til ferie- og fritidsformål, herunder i forhold til skattekontrollovsmæssige indberetningspligter for blandt andet bureauer, der bistår boligejerne med den ulovlige udlejning.

FLEXBOLIGER

I arbejdet med kontrol af bopælspligten og tilladelser til fravigelse af bopælspligten har det vist sig, at der hos ganske mange er betydelig usikkerhed om grundlaget for bopælspligten og reglerne om flex-boliger. Med hensyn på afklaring af denne usikkerhed arbejdes der derfor på en kommende indstilling om dette til fremlæggelse på et senere møde, fortæller udvalget.

PENGENE LØBER TØR TIL NYTÅR

Da den økonomiske bevilling [225.000 kr.] til opgaven bortfalder pr. 31. december 2018, skal kommunen overveje, om arbejdet ønskes fortsat i 2019 og tiden derefter, og i givet fald niveauet for denne opgaveløsning. Her bør politikerne indregne de extra kommuneskatter og blok-tilskud fra staten, som der vil komme ud af, at flere officielt slår sig ned på øen – og ikke bare kom gratister. Kommunen har jo sat sig som mål, at 4.000 flere skal bosætte sig på Bornholm og har i den anledning ansat en tilflytterkonsulent.

ARBEJDETS OMFANG

Det er i forbindelse med kontrolarbejdet ind til nu konstateret, at opgavens omfang er større end man oprindeligt havde forestillet sig, ikke mindst på grund af det store efterslæb, der var oparbejdet i de foregående år. Ejerne af et betydeligt antal bopælspligtige boliger i de 8 byer har derfor ind til nu haft mere eller mindre frit spil med hensyn til overholdelse af bopælspligten.

Baseret på de hidtidige erfaringer forventer JUFU, at der vil være behov for  1 jurist (1 årsværk), 1 kontormedarbejder (1 årsværk) og ressourcer afsat til afledte opgaver hos blandt andet Folkeregisteret og i Byggesagsafdelingen (1/2 – 1 årsværk).

På denne baggrund anbefaler JUFU, at opgaven med kontrol af bopælspligten forsættes og forstærkes i 2019 og frem. Sagen vil blive oversendt til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

MEDLEMMER AF JOB-, UDVIKLINGS- OG FRITIDSUDVALGET [JUFU]:

Formand Erik Lund Hansen (A), Jonna Nielsen (A), viceborgnester Anne Thomas (Å), René Danielsson (O), Brian Kofoed (V), Kirstine van Sabben(W) og Peter Ole Petersen, der er indtrådt som suppleant for Maria Fromseier Kjærgaard (A), der måtte gå på sygeorlov 13. august.