BYFORENINGEN I GUDHJEM SKUBBER NU FOR ALVOR TIL KOMMUNEN FOR DERES ALT FOR LANGSOMME BEHANDLING AF DE MANGE ULOVLIGE PIRATHUSE

NU er det 3. gang at Bloggen efterlyser familien Krogh, som skulle bo her i Løkkegade 6. Ingen har hidtil reageret på denne efterlysning. Måske ikke så mærkeligt. Betty Krogh arvede huset 20. juli 1976 i følge Skifterettens Arveudlægsskøde fra forhv. musiklærerinde Elisabeth Margrethe Hansen. Efterfølgende oplyser Tinglysningen, at huset er blevet solgt videre 1. maj 2015 til en Charlotte Riel og en Claus Schellerup – som begge efter signende har fast bopæl på Sjælland. Bloggen vil snarest kontakte disse to mennesker for at høre, hvorfor ingen af dem bor i huset, og hvorfor det ofte bebos af turister. Meget mærkeligt, da folk i Gudhjem mener, at både fru Riel og hr. Schjellerup er meget retskafne og lovlydige borgere i det danske samfund. Der må være en fornuftig forklaring. Foto©Jørgenkoefoed.

DET ER IKKE BARE enmandshæren i skikkelse af Gudhjem-borgeren Lucas Schmidt, der prøver at vække de bornholmske politikere og embedsmænd. Det er også Gudhjem By- og Mindeforening. Det hele drejer sig om de rigtig mange helårshuse, som i øjeblikket står gabende tomme – især i Gudhjem-Melsted – fordi ejerne ofte gennem rigtig mange år ulovligt bruger disse huse til egen feriebolig eller til udlejning til turister.

Her er det brev som Gudhjem By- og Mindeforening har sendt til Bornholms Regionskommne i går –  29. oktober 2018:

Til Job-, Udviklings-, og Fritidsudvalget   

FORANLEDIGET AF DEN redegørelse, som udvalget drøftede på sit møde den 26. september 2018 om bopælspligten på Bornholm, vil Gudhjem By- og Mindeforening herved stille en række spørgsmål og komme med nogle forslag vedrørende den fremtidige kommunale indsats på området.

Baggrunden er, at vi er meget bekymrede over fremdriften i kommunens indsats for at sikre bopælspligtens overholdelse i de 8 byer med bopælspligt. I Gudhjem-Melsted, hvor problemet er stort med over 50 tomme helårsboliger, og kommunen nu har været i gang i over ét år, ser vi endnu kun ganske få synlige resultater: Stort set alle de tomme huse står stadig tomme, og helårshuse, der udlejes til ferie- og fritidsformål i strid med reglerne, er stadig på bureauernes lister eller på Airbnb.

Der skal ikke herske tvivl om, at By- og Mindeforeningen fuldt ud støtter kommunalbestyrelsens beslutning om bopælspligt, herunder i Gudhjem-Melsted, og vi så frem til den håndhævelse, der ville blive intensiveret i efteråret 2017 med ansættelse af en medarbejder til opgaven (på halv tid).

Vi har sammen med Svaneke Byforening haft nogle møder med den pågældende medarbejder og med direktionen og har deltaget i en fremvisning for kommunalpolitikere og medarbejdere af de mange tomme huse i vores byområde – på initiativ af en meget engageret borger, Lucas Schmidt, som kører sit eget løb på området.

Foreningen sendte i januar 2018 et brev til 13 husejere, omfattende 17 helårsboliger, hvor vi kunne dokumentere, at de udbydes som ferieboliger gennem udlejningsbureauer eller Airbnb, formentlig i strid med lovgivningen. Samtidig orienterede vi kommunen med kopi med henblik på at kommunen kunne tage affære. Men så vidt vi kan se, er der ikke sket noget i disse sager.

Der er – på foranledning af byforeningerne i Svaneke og Gudhjem – af kommunen udarbejdet et fakta-ark om lovgivningen på området, og det takker vi for.

Vi har desuden flere gange bedt om statistik for, hvordan administrationen forløber, men uden at der kunne gives oplysninger ud over de, der fremgår af ovennævnte redegørelse (antal 1. breve udsendt).

Vi vil derfor spørge udvalget om følgende:

 • Hvorledes finder I, at fremdriften vedrørende håndhævelse er i forhold til opgavens omfang og i forhold til jeres forventninger ved beslutningen om bopælspligt?
 • Hvornår vil vi kunne regne med at ’fortidens synder’ – altså den store pukkel af sager, som strækker sig langt tilbage – vil være løst, så det primært kun er evt. nye sager, der skal behandles?
 • Hvornår begynder kommunen at politianmelde ulovligheder, især de grove om udlejning til fritidsformål og som har stået på i mange år?
 • Hvornår kan vi forvente, at den påtænkte tilflytterliste for boligsøgende, der omtales i dagsordenen, vil være operativ?
 • Hvornår kan vi forvente, at der fremlægges en reel statistik over fremdriften med håndhævelsen?
 • Hvad agter udvalget at gøre for at forebygge, at der fremadrettet bliver solgt helårsboliger til personer, der ikke anvender dem til dette?
 • Har udvalget vished for, at der kan anlægges sager, når det er mere end 5 år siden ejendommen med bopælspligt er overtaget?

Vi vil gerne stille følgende konkrete forslag til udvalget/kommunalbestyrelsen:

At der ansættes 2-3 nye medarbejdere for en tidsbegrænset periode til udelukkende at arbejde med håndhævelse af bopælspligten.

Som det fremgår af ovennævnte redegørelse til udvalget i september, er der et stort sagsantal i gang og i vente. Det skyldes primært, at kommunen (og især de gamle kommuner) har ladet stå til i mange år. Når der er udsendt så mange breve til husejere som oplyst (ca. 155) – og der stadig ikke er taget hul på 3 bysamfund, må der imødeses behov for en betydelig administrativ indsats. Det er de færreste husejere, der på baggrund af kommunens første henvendelse bare hurtigt flytter ind, sælger eller lejer ud; det viser erfaringerne fra de første sager fra Gudhjem-Melsted. Der bliver indgivet dispensationsansøgninger, der hyres advokater osv. og der skrives formentlig frem og tilbage mange gange i hver sag. Nogle sager ender måske med politianmeldelse – og det øger det administrative behov yderligere.

Derfor bør indsatsen intensiveres betydeligt. Det koster, men til gengæld får kommunen jo en række nye borgere (tilflyttende ejere, lejere, eller nye købere). Et slag på tasken: Kommer der bare ca. 150 nye borgere til øen ved hurtig håndhævelse, så får kommunen en forøgelse af skatteindtægterne med 10-12 mio. kr. årligt (ud fra en gennemsnitlig kommuneskat pr. borger på ca. 75.000 kr.). Det kan jo nok finansiere 2-3 medarbejdere i et par år! Og vi får mere liv i byerne hele året.

Og dette passer jo som fod i hose i forhold til visionen om 4.000 nye borgere på Bornholm.

At der udarbejdes en systematisk kvartalsvis statistik for, hvorledes arbejdet med håndhævelsen skrider frem, og at denne statistik offentliggøres løbende med sigte på dels orientering af os borgere i de enkelte bysamfund, dels præventiv virkning i forhold til potentielle nye købere af ejendomme i de bopælspligtige byer.

Denne statistik kan f eks se sådan ud:

 • KVARTALSSTATISTIK for administration vedr helårspligtige boliger. Opgørelse pr x.x.2018
 • Opgøres for hvert af de 8 bysamfund + totalt
 • Antal helårsboliger uden tilmeldte beboere
 • Antal helårsboliger, hvor der er sendt 1. brev fra BRK
 • Antal sager afsluttet i det seneste kvartal, heraf
 • – med permanent dispensation
 • – med midlertidig dispensation
 • – med konstateret tilmelding af beboere
 • – med konstateret salg
 • Antal sager i gang (dvs hvor 1. brev er besvaret, men sagen ikke afsluttet)
 • Antal helårsboliger med konstateret annoncering om ferieudlejning
 • – heraf antal sager som er anmeldt til politiet det seneste kvartal
 • Med de oplysninger og systemer kommunen besidder, skulle en sådan eller en lignende statistik kunne udarbejdes uden et stort arbejde.
 • Hvis udvalget/kommunalbestyrelsen følger disse forslag, bliver der tale om en virkelig intensiv og synlig indsats.

Derved vil vi som byforening se vores opgaver på dette område som især følgende:

Oplysning om boligsøgende til Gudhjem-Melsted – dels på vores hjemmeside, dels til kommunens kommende tilflytterliste, velkomstpjece til nye husejere med oplysning om reglerne (herunder kommunens fakta-ark om emnet), oplysninger til kommunen hvis vi øjner nye konflikter med reglerne, og rådgivning til husejere, som søger lejere eller er usikre på reglerne.

Vi ser frem til udvalgets / kommunalbestyrelsens svar.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Jørgen Jespersen
formand

Kopi sendt direkte til:
Borgmester Winnie Grosbøll
Viceborgmester Anne Thomas
Formand for JUFU, Erik Lund Hansen
Konstitueret kommunaldirektør Johannes Nilsson
Cand.jur. Torben Petersen