DEN GANG AVISER VAR UUNDVÆRLIGE

Nr. 185 af Bornholms Social=Demokrat, Mandag den 12 August 1940. Foto©JørgenKoefoed.

BLOGGEN ER KOMMET i besiddelse af en meget gammel avis. Det er Bornholms Social=Demokrat, som var ’Organ for det socialdemokratisk Arbejderparti’ med sloganet: ’Frihed! Lighed! Broderskab!’ Hov! Det er vist tyvstjålet fra Frankrigs Robespierres revolutionære krigsråb fra 1789: ’Liberté! Égalité! Fraternité!

Den viste udgave er i dag nøjagtig 83 år gammel. Og læser man forsidenyhederne kunne den næsten være fra i dag. Dengang var der også krig i Europa og top-historien melder om et ’Kæmpe-Luftslag over hele Kanalomraadet’, hvor tyskerne melder om, at 89 britiske Maskiner er skudt ned, mens 17 tyske Maskiner savnes, derudover voldsomme Angreb paa Krigshavne, Tanke og Konvojer. Så intet nyt under solen. Hitler må næsten være Putins store forbillede. I hvert fald havde han mere held i sprøjten – de første par år vel at mærke.

Under rubrikken BORNHOLM RUNDT kan disse interessante oplysninger læses:

MØRKLÆGNING
Politiet meddeler, at fra og med den 16. ds. [paa Fredag] indtræder Mørklægningstiden Kl. 20 og varer til Kl. 4,30. Fra samme dag er som bekendt Sommertiden ophørt, idet Uhrene paa Torsdag stilles en Time tilbage … Dagene bliver kortere. Ak, ja – det er den bare Bedrøvelighed!
DEN FRIE
I den frie Udstillings Bygning i København aabnede Malersammenslutningen af 1927. Ialt udstiller 125 kunstnere – blandt Udstillerne er Otto Koch fra Gudhjem.
FERIEN SLUT … OG DOG
Amtsfuldmægtig Abitz og Politifuldmægtig Holm er i Dag vendt tilbage fra Sommerferie … til gengæld er Politiassistent Mortensens Ferie forlænget med en Uge.
HAMMERHUS MED LÆKAGE
Motorskibet ’Hammershus’ af Rønne er indkommet til Hasle med stor Lækage. Skibet var tomt og havde Kurs mod Rønne, men den haarde Kamp i den urolige Sø har antagelig været Aarsag til Lækagen. Skibet var næsten synkefærdigt da Zonen fra Rønne blev tilkaldt med Pumpe.
HJEM FRA KRIGEN
Blandt de Hjemvendte var Rønne-Journalist Gunnar Andreasen: ”Vi rejste fra Paris den 18. juli og naaede efter en Rejse på 12 Timer til Bruxelles, men her viste det sig foreløbig umuligt at komme videre. Vi maatte blive der i 3 Uger, mange havde ikke Penge nok, men Konsulatet sørgede for Hotelophold og Livsfornødenheder. Endelig efter at de tre Uger var gaaet, fik vi Lov til at fortsætte i Biler, vi selv lejede, med tyske Chauffører, og i løbet af tre Dage, naaede vi ad forskellige Omveje, nødvendiggjort af den militære Situation, frem til Krusaa … Jeg var den eneste neutrale Journalist, der kom ud til den franske Front. Jeg var blevet i Paris, da de andre Korrespondenter var blevet evakueret. Jeg var i flere Dage ved Loire-Fronten, hvor de franske Soldater, til Trods for, at mange af Officererne havde forladt dem, og det hele var haabløst, kæmpede en heltemodig sidste Kamp”. Hr. Andreasen er ikke sluppet fra sit Besøg ved Fronten helt uden Mén. I Tours paadrog han sig en Hjernerystelse, da et Hus væltede sammen over ham, og senere fik han et Skud i Laaret.
AD LANDEVEJEN HJEM
Tre unge Mennesker, der kom i en lille Sejlbaad ind til Nørresandhavnen fra Allinge i Gaar Eftermiddag, vakte en ikke ringe Opmærksomhed ved deres Manøvrer, da de vilde forlade Havnen. Efter flere mislykkede Forsøg, der vakte baade Latter og Harme blandt Sagkyndige, beordrede Havnefogeden, at Baaden skulde blive i Havn, hvorefter de 3 unge Mænd maatte tage landværts hjem.
ARBEJDE FOR TYSKERNE
Der er oprettet et Anvisningskontor paa Rønne Missionshotel. Kontoret aabner i Morgen, og dr. Heise, der er med herovre, oplyser at der i Øjeblikket befinder sig 12.000 danske Arbejdere i Tyskland, og der er stor Arbejdslyst blandt disse Arbejdere. Man har dog stadig brug for flere inden for forskellige Brancher som Metalfagene og Byggefagene, ligesom der er brug for Arbejdsmænd, bl.a. ogsaa Havnearbejdere. Dr. Heise oplyser videre, at Fortjenesten er god, at der er Adgang til Akkordarbejde, og at der kan overføres Penge til Hjemmet for gifte 125 Mark maanedlig og for ugifte 80 Mark maanedlig, og en Mark omveksles til to Kroner.
DA BØRN MÅTTE ARBEJDE
En Pige, 14-16 Aar, kan straks faa Plads. Slagter Kofoed Ny Østergade. Telf. 611.

HIST OG HER
I Ungarn er der udstedt en Forordning om, at alle Forretninger skal holdes aabne paa alle Ugens Dage. Forordningen er først og fremmest rettet mod de jødiske Forretninger, der sædvanligvis lukkede baade Fredag og Lørdag … I New York er Antallet af indgaaede Ægteskaber firedoblet, fordi den nye Lovgivning bestemmer, at gifte Folk er fritaget for Værnepligt i Fredstid.

DE VAR SJOVE I 1940
Vits under Klummen KRUMMER: En Dag blev en temmelig medtaget Mand bragt til Skadestuen, og der blev spurgt til hans Navn. Man fik det. Adresse. Man fik den. ”Er De gift?”. ”Nej”, stønnede Manden, ”jeg er blevet kørt over.”

Ja, den gang var aviserne uundværlige!