DEN NYE PRÆST LADER VENTE PÅ SIG

Gudhjem Kirke er ligesom Østerlars Kirke uden fast præst for tiden. Foto©JørgenKoefoed.

SOM TIDLIGERE OMTALT blev der ikke ansat nogen ny præst fra den første ansøgningsrunde. Der var simpelthen for få ansøgere. Derfor blev mødet med biskoppen 22. december desangående aflyst. Men nye datoer er sat op. Anden ansøgningsrunde starter 7. februar med ny annonce, hvor man mere vil slå på, hvad den nye præst får forærende ved at flytte til Bornholm – udover embedet som præst ved kirkerne i Østerlars og Gudhjem naturligvis. Sidste ansøgningsfrist bliver 1. marts med et nyt orienteringsmøde med biskoppen 13. marts.

Mangel på en fast præst gør, at kommende konfirmander vil blive fordelt på ikke mindre end tre præster

Gudhjem Menighedsråd besluttede sidste år, at ‘Dødemandspassagen’ mellem Kirkegården og Kirkehaven skulle oplyses, når mørket sænkede sig over byen. Elektrikeren begyndte at montere blanke metarør til ledningen uden på muren mod kirkegården. Heldigvis fik Menighedsrådet stoppet vandalismen. Så nu skal elektrikeren i gang med den store kugleramme for at finde en løsning, der ikke skæmmer den flotte granit-mur. Foto©JørgenKoefoed.

FINANSERNE HAR DET GODT

Ved menighedsrådsmødet 22. januar kunne kassemester Ulla Pedersen fortælle, at det står godt til med finanserne i Gudhjem Kirke. Året 2020 gav et overskud på 45.000 kroner, ”som er en buffer, der skal stå til rådighed”, som kassereren forklarer det og fortæller videre, ”at bevillingerne til vedligeholdelserne faktisk har været større end de faktiske udgifter. Således blev udgiften til vedligeholdelse af den udvendige kirkemur 30.000 kroner mindre end budgetteret”. Menighedsrådet vil søge om, at få denne plus-post overført til indkøbet af det nye lydanlæg.

Overskuddet på 40.000 kroner fra salg af Sprøjtehuset skal overføres til stiftet, men kan søges tilbageført til fx renovering af kapellet. Det trænger til at få udskiftet døre og vinduer, få ny toiletkumme, malet og få udbedring af murværket. Menighedsrådets bygningsexpert anslår reparationer til 40.000 kroner.

ANGÅENDE DE DØDE OG DE LEVENDE

Omkring politikken for opgravning af urner og kister findes der en vejledning på området. Rådet besluttede, at urner kan kirkegårdsbestyrelsen træffe afgørelser om. Kisteopgravning skal aftales med provstiet. Derudover kunne graver Charlotte fortælle, at alle gravstedsejere er opdateret med cpr-numre, så man kan nu kan finde ejerne, selvom de skulle være flyttet.

Johan Lorenzen, der også er kirkens musik- og lyd-expert, arbejder stadig med, at få indkøbt et nyt lydanlæg, så alle ikke alene kan høre, hvad præsten prædiker, men også vil kunne fungere perfekt til mindre koncerter. En række firmaer er blevet bedt om, at komme med et tilbud. De vil blive behandlet ved næste møde i menighedsrådet 26. februar.