DET SNAKKER MAN OM … I MENIGHEDSRÅDET I GUDHJEM

Gudhjem Kirke er også flot om natten. Fotoi©JøgenKoefoed.

DER HAR VÆRET MØDE i menighedsrådet 20. november. Det var et såkaldt konstituerende møde, hvor man fordelte de forskellige roller således:

Formand: Jakob Post [enstemmigt]

Næstformand: Kirsten Lund

Kasserer: Mikael Hammarlund

Regnskabsfører: Ulla Pedersen

Kontaktperson: Kirsten Lund

Kirkeværge: Bitten Danig

Byggesagkyndig: Johan Lorentzen

Sekretær: Johan Lorentzen

Tegningsberettigede: Jakob Post og Kirsten Lund

Valgbestyrelsen: Mikael Hammerlund, Jakob Post og Kirsten Lund.

Økonomiudvalg: Mikael Hammerlund , Jakob Post og Ulla Pedersen

Musik- og aktivitetsudvalg: Organist, Præst, Østerlars 2 personer, Mikael Hammarlund og Jakob Post.

Byggeudvalg: Johan Lorentzen, Jakob Post og Charlotte Schmidt.

Kirkegårdsudvalg: Alle.

IT/hjemmeside og facebook-udvalget: Præst , graver Charlotte og Jakob Post (sogn.dk). Johan hjælper med Gudhjem Kirkes facebook-side.

Historisk udvalg: Graver Charlotte, Kirsten Lund, Jakob Post

Frivillige til Plejehjemmet: Bitten Danig og præsten.

Holkadalsudvalget: Johan Lorentzen, Jakob Post, Bitten Danig og Kirsten Lund.

CELEBRE BESØG

Københavns biskop Peter Henrik Skov-Jakobsen, som også har Bornholm under sig, kommer på besøg 22. december. Her skal han have et møde med de to meninghedsråd blandt andet omkring ansættelse af en ny præst i stedet for Meghan Welsch Jakobsen

Denne himmel hang oprindeligt over prædikestolen i Gudhjem Kirke. Af en eller anden grund blev den nedtaget og lagt i depot i en af de mange bunkers i Almindingen behørigt overvåget af Bornholms Museum. Den måler 1 meter fra spids til spids og midt fra himlen svæver en fugl – måske en sort due. Foto©Johan Lorentzen.

Nationalmuseets arkitekt Stig Andersen og en repræsentant fra Københavns Stift har også været på besøg. Det skete 7. oktober. Det var i anledning af den himmel, der oprindelig befandt sig over prædikestolen. Nu skal den tilbage til kirken fra Bornholms Museum, hvor den har været på lager i alt for mange år. Arkitekten mener, at prædikestolen skal flyttes lidt ud i lokalet, så den ikke står så klemt oppe i hjørnet. Desuden skal den hvile på noget andet end den trækasse, den har nu. Der blev foreslået en slags opsats i træ, men Gudhjems portrætmaler Lisa Høyrup mener, at en søjle af samme granit som døbefonden ville være det rigtige. Den endelig proces skal godkendes af arkitekten.

AFGIVELSE AF JORD

Den tidligere formand for menighedsrådet i Gudhjem Kirke – Finn Winberg – viser noget af Pestkirkegården. Foto©JørgenKoefoed.

Der har været forespørgsler om overdragelse af det kirke-ejede Holkadal-område og Pestkirkegården til kommunen – kvit og frit. I den forbindelse har der været dialog med Gudhjem By- og Museumsforening om de eventuelt ville overtage området. De takkede nej, men synes det er OK at overdrage området til kommunen.

Provsti-udvalget blev af menighedsrådet spurgt om godkendelse til at overdrage det benævnte areal til Bornholms Regionskommune. De svarede: ”Provstiudvalget har igennem længere tid arbejdet på at få nedbragt mængden af ’passive’ besiddelser i hele Bornholms Provsti. Med passive besiddelser mener vi, besiddelser som ikke specifikt tjener et kirkeligt formål”. På denne baggrund konkluderer menighedsrådet, ”at beslutningen om at afhænde dette område ligger i forlængelse af provstiudvalgets holdning. Det handler ikke kun om penge, som er brugt, men også om ressourcer der i fremtiden kunne belaste menighedsrådet menneskeligt og økonomisk”. Provst Johannes Gregers Jensen understreger dog over for Bloggen, at det i sidste ende udelukkende er menighedsrådet, der bestemmer over dette stykke jord. Der er etableret et udvalg i menighedsrådet, der tager sig af sagen.

GRAVPLADSER MED MEGET MERE

Der bliver opsat skilte ved de 19 ledige gravpladser, der lige nu er til rådighed på den gamle kirkegård med særlig markering af kistegravpladser.

Ellers skal der bedre lys over koret samt opsættelse af en lygtepæl uden for, så den smalle passage mellem kirkegården og kirkehaven ikke henlægger i bælgmørke – især her ved vintertide. En ledning er allerede ført ud til vejen. Byggeudvalget har fået tilbud på naturlig ventilation for køling af kirkerummet om sommeren. Nedlægning af et nyt og større fjernvarmestik er sat i gang. Det nedslidte læder på knæfaldet, som bruges i forbindelse med nadveren, er blev fornyet. Senere gælder det udskiftning af døre og vinduer i kapellet, når en bevilling er på plads.

Desuden kan det nævnes at Sprøjtehuset, der er sat til salg formedelst 75.000 kroner er tæt på at blive solgt. Det er en gudhjem-bo, der er interesseret.

Da Gudhjem Kirke i sin tid fik indlagt fjernvarme, tog Bornholms Forsyning ikke højde for, at det var en kirke, der skulle varmes op og ikke et parcelhus. Derfor indsatte man et 16 KW-anlæg. Det duttede selvfølgelig ikke. Forsyningen har nu leveret et 50 KW-anlæg kvit og frit, men nægter at betale for installationen og også for det nye større tilslutningsrør, der i øjeblikket er ved at blive lagt ind. Heller ikke dette vil BF betale. Man kan undrer sig, men sagen er, at når et erhvervsforetagende bestiller fjernvarme, skal de selv bestemme, hvad de vil have installeret. Hvis de ikke gør det, opsætter Forsyningen bevidtsløst et anlæg passende til et normalt parcelhus. Problemet er opstået flere andre steder på øen, fortæller energikonsulent Johan Lorentzen til Bloggen. Hvis man ikke i forvejen er lidt skør, bliver man da det af denne logik! Foto©JørgenKoefoed.