IGEN SKAL DER KLEMMES ET PAR STOLE MERE IND I STAKKELS SKAMREDET GUDHJEM

Det er den lave afdeling til højre, der skal omdannes til en strømlinet restaurant. Foto©JørgenKoefoed.

Sådan vil arkitekt Sean Claxton’modernisere’ ved det gamle røgeri med en forlængelse i glas.

TILBYGNINGEN til røgeri-bygningen ved petanque-banen ved havnen i Gudhjem skal beklædes med træ-pinde og forlænges med et glasareal ud mod havet. Årsagen er, at FANGST som startede salg af dåse-fisk sidste sommer, ønsker at forlænge bygningen med et glasbur. FANGST finder det nødvendigt, at skærme deres gæster mod kolde havvinde. Deres intention er nemlig ifølge ansøgningen, at de agter at holde åben uden for sæsonen, hvor det bliver rigtig koldt, når østenvinden raser.

Som det fremgår af af nedenstående referat af kommunalbestyrelsesmødet 29. april var der begejstring for dette forslag blandt to af de førende partier – Socialdemokraterne og Venstre – som har for vane, at sige ja til ALT – uden hensyn til miljø, etik og ø-boerne. Hver gang et sommer-tiltag accepteres, skaber det mere støj og trafik i de små kystbyer. Varebilernes antal forøges hele tiden, og dermed den evindelige tomgang, mens der aflæsses. I forrige uge kunne Molslinjen meddele, at de efterhånden havde problemer med godstransporten. Køgeruten er topbelastet og kan ikke modtage flere trailere og lastbiler. Ja, Bornholm er blevet proppet!

PROTEST INDGIVET

Familien Hammarlund, som er genbo til røgeriet, har indgivet en protest mod udvidelsen ved det gamle røgeri til borgmester Thomas Thors. Han har ladet sin sekretær forklare, at der vil komme en nabohøring, når der er blevet indgivet en bygge-ansøgning. Så kan man komme med sine kommentarer ved denne lejlighed.

Tilbygningen, der tidligere rummede fiskeri-redskaber, er i tidernes morgen udført i gasbeton, og burde faktisk være revet ned, da bygningen blev tømt. Men efterhånden bliver hver eneste m2 i Gudhjem udnyttet til det yderste. Der kan jo altid klemmes en eller anden sommerforretning ind i et tomt hundehus, garage, udhus med videre. Helårsbeboere spørger sig selv om, hvorfor hver eneste tomme skal vrides for en hurtig sommer-fortjeneste. Gør det noget, hvis der et par firkanter i byen, som bare henligger som natur elle frirum?

Sagen har været behandlet i Byforeningen, hvis medlemmer er delte. Nogen er i mod projektet, andre kan ikke se, hvad problemet er.

Nedenstående kommunens referatet fra mødet:

Ansøgning om dispensation fra retningslinjerne for Gudhjem og Nørresand Havne, Fangst i Gudhjem behandlet under Kommunalbestyrelsesmødet 29-04-202

Virksomheden FANGST i Gudhjem har ansøgt BRK Havne, om grundejerens tilladelse til at arbejde videre med en mindre glastilbygning til deres restaurant på havnen. Administrationen indstiller, at der dispenseres fra havnens retningslinjer i den konkrete sag, således at BRK, Havne, kan give grundejerens tilladelse til, at virksomheden arbejder videre med projektet, herunder søger byggetilladelse.

Kommunaldirektøren indstiller at: Ansøgningen imødekommes og at der således dispenseres fra retningslinjerne i den konkrete sag.

Natur- og Miljøudvalget den 6. april 2021: Leif Olsen[SF] og Niclas Fick [Enhedslisten] kan ikke medvirke og ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021:
For kommunaldirektørens indstilling stemte 14: liste A, liste V.
Imod stemte 9:
liste O, liste Ø, liste F, liste K, liste W.
Hverken for eller imod stemte 0.

Kommunaldirektørens indstilling er godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Virksomheden Fangst i Gudhjem, der siden 2020 har drevet restaurant på Gudhjem Havn fra adressen Ejnar Mikkelsensvej 15, har henvendt sig til BRK, Havne for at opnå grundejerens tilladelse til at arbejde videre med en mindre glastilbygning til deres bygning på havnen.

I Retningslinjer for Gudhjem havne står der følgende om nye areal- og bygningsmæssige tiltag på havnen:

Gudhjem Havn har så mange besøgende i højsæsonen, at der ikke iværksættes areal- og bygningsanvendelse, der trækker flere besøgende til havnearealerne, førend der er fundet en bedre model for trafikafvikling og parkering i byen.

Retningslinjerne er dog møntet på anvendelsen af kommunalt ejede arealer og bygninger. Hvis en privatejet virksomhed på havnen vælger at iværksætte tiltag i deres egen bygning eller på deres egen matrikel, som vil tiltrække flere besøgende til havneområdet, giver retningslinjerne ikke kommunen mulighed for at stoppe tiltaget.

I indledningen til retningslinjerne for alle de kommunale havne står der desuden klart, at rammerne for erhvervslivets aktiviteter på havneområderne skal optimeres:

De kommunale havne på Bornholm skal vedligeholdes og fremtidssikres mod klimarelaterede vejrpåvirkninger. Udviklingspotentialet i miljøet på havnene skal udnyttes til gavn for lokalsamfundene og for øen generelt, og havnemiljøernes mangfoldighed skal styrkes i udviklingen, så havnene danner rammer for forskelligartede aktiviteter som f.eks. fiskeri, foreningsliv, rekreation, turisme og sejlerliv. Endelig skal rammerne for erhvervslivets aktiviteter på havneområderne optimeres.

I den konkrete sag er der tale om en tilbygning til en privatejet bygning på havnens matrikel. Tilbygningen vil dog beslaglægge et mindre kommunalt ejet areal, som ikke anvendes af virksomheden i dag. Oplægget fra virksomheden handler om, at bygningen vejrmæssigt ligger meget udsat, og at man ved at skabe læ for restaurantens gæster kan sikre bedre rammer for virksomhedsdriften. Tilbygningen vil også skabe mulighed for at holde åbent uden for højsæsonen, når vejret er dårligt, hvilket er noget der arbejdes med helt generelt i øens turismestrategi.

BRK Veje vurderer ikke, at tilbygningen vil have betydning for trafikafviklingen og parkeringsforholdene i Gudhjem.

På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at Natur- og Miljøudvalget imødekommer ansøgningen således at der dispenseres fra retningslinjerne i den konkrete sag, således at BRK Havne kan give grundejerens tilladelse til, at virksomheden arbejder videre med projektet, herunder søger byggetilladelse.

Sagen bringes op politisk, eftersom Retningslinjer for Gudhjem havne er godkendt af Natur- og Miljøudvalget på møde den 7. april 2020.

Økonomiske konsekvenser: Ingen

Supplerende sagsfremstilling: Ingen