EN ENIG TRAFIKGRUPPE VAR SÅ ALLIGEVEL IKKE HELT ENIGE

TRAFIKGRUPPEN UNDER Gudhjem By- og Mindeforening kæmper stadig hårdt for at få en gennemgribende trafiksanering i Gudhjem sat i værk. Her er en opsamling på status lige nu:

De sidste par år har Gudhjem kunnet tilføre en ny turist-seværdighed: Trafk-kaos! Foto©JørgenKoefoed.

TRAFIKMØDE MED KOMMUNEN
DER BLEV HOLDT TRAFIK-MØDE med kommunen 31. oktober 2018, hvor Palle Kreutzberg Tourell og Hasse Hallberg, ‘Center for Natur, Miljø og Fritid, Veje, Havne og Beredskab’, repræsenterede Regionskommunen. Her blev notatet 27/2/18 fra en enig Trafikgruppe: KOMMENTARER TIL ViaTrafiks GUDHJEM PARKERINGSSTRATEGI brugt som diskussionsoplæg. Indlægget bringes længere nede i dette blog-indlæg.

I mødet 21/10/2018 deltog desuden:
Peter Stange 
[Erhvervs- og Handelstandsforeningen]
Tine Hammerlund [Flådeselskabet Atlanten]
Flemming Willum, Hans-Martin Bloch, Ole Stigemo og Hans Jørgen Jensen [Byforeningen].

Referat af de kommentarer/bemærkninger, der blev fremført på mødet:

  • Der er få mindre forskelle på kommunens administrations oplæg og Trafikgruppens samlede svar.
  • Der ønskes en daglig parkeringskontrol i byen af kommunale parkeringsvagter i højsæsonen.
  • Det er ønskeligt, at kommunen afsætter midler til parkeringsvejleder, som kan guide i højsæsonen, så parkering og færdsel kan foregå så problemfrit som muligt. Som minimum i de 6 uger midt på sommeren.
  • Trafikgruppen ønsker, at der allerede fra sæson2019, som forsøg kan parkeres på græsarealet ved Melstedvej
  • Trafikgruppen vil gerne deltage i arbejdet i forhold til stiføringer fra græsparkeringen og ned til Gudhjem havn,
  • Trafikgruppen vil gerne afvente med et endeligt svar i forhold til en anbefaling om, at indføre mere betalingsparkering indtil omkostninger er kendt, her under afgift til staten er kendt.
  • Trafikgruppen påpeger, at en shuttle-bus understøtter strategien om Bright Green Island.
  • Trafikgruppen ønsker, at der etableres et antal busparkeringspladser ved F24 tankstationen ved Helligdomsvej
  • Erhvervsgruppen udtaler at deres ønske er, at busparkeringspladsens indretning på havnen ændres tilbage til den forrige indretning, hvor der ikke er optegnet også til personbilsparkering. Dette vil bevirke, at buschaufførerne selv kan vurder hvor mange busser, der kan parkere på arealet (op til ti busser), uanset der kun er indrettet til fire busser. — Formanden samt talsmanden for Bygruppen gjorde opmærksom på, at de er særdeles uenige i, at tilbagerulle kommunens beslutning mht. til at fastholde og ikke øge antallet af busparkeringer i skærgården. Det blev pointeret, at hhv. oplægget til trafiksanering fra Trafikgruppen samt kommunen tager højde for, at skabe en mere balanceret fordeling af turistbusserne hhv. nede som oven for byen.
  • Trafikgruppen ønsker, at ensretningsperioden forlænges således til også at omfatte efterårsferien. Perioden bør være fra 15. maj til og med efterårsferien.

Referat udarbejdet af faglig koordinator Hasse Halberg.

MARKERING AF ERHVERVSFORENINGENS HOLDNING

FORMANDEN PETER STANGE FASTSLÅR: Vi ønsker ikke, at skabe unødvendig trafik ved at lade busserne først køre ned og sætte passagererne af og derefter køre op og parkere, for så igen at køre ned og tage gæsterne op igen senere. Så må det da være bedre, at de kun kører ned i byen én gang og har mulighed for at parkere nede i byen. Og desværre er det jo ofte ældre og dårligt gående som er på busrejse !

MARKERING AF BYFORENINGENS HOLDNING

EFTER OVENSTÅENDE MØDE 31. oktober fremsendte Byforeningen ved formand Jørgen Jespersen en mail 20. november til kommunens Hasse Halberg, som en tilbagemelding på hans ovenstående referat af mødet 31. oktober.

Her skriver han blandt andet:

’Bestyrelsen har i aften drøftet sagen, og vi er helt enige i din sammenfatning. Vi beklager, at Erhvervsforeningen på mødet gav udtryk for et ønske om, at man skulle vende tilbage til det gamle P-mønster, hvor der ofte holdt 10-12 busser [i Skærgården]. Jeg vil gerne slå fast, at By- og Mindeforeningen fortsat står bag det oprindelige forslag, som blev fremsendt fra Gudhjem i foråret. Og vi er enige i kommunens beslutning om, at der fortsat kun er 4 bus-P-pladser på den store P-plads nede’. 

Det er dette P-areal i skærgården til 4 busser og 8 personbiler, der giver uenighed i Trafikgruppen. Foto©JørgenKoefoed.

– og til Bloggen har formand Jespersen på forespørgsel tilføjet:

’Jeg har da en vis forståelse for Erhvervs- og Handelsstandsforeningens holdning efter sommerens mange problemer for buschauffører, der kører ned i byen og finder de 4 pladser optaget og ikke finder anden mulighed for parkering dernede, og så skal køre op igen. 

Men der er efter min mening brug for en holdningsændring i busbranchen, nemlig at man i langt mindre grad skal køre de – efterhånden rigtig store busser – ned i byen, men give busgæsterne en anden oplevelse af Gudhjem, nemlig at gå ned gennem Brøddan  (det gælder selvfølgelig ikke svage pensionister). Det kræver så til gengæld, at der er gode bus-parkeringsmuligheder oppe, og det bør efter min mening være ved F24. Privatbiler skal så i højere grad holde på den ny P-plads på hotelgrunden.

Det vil være smart med en digital information oven for byen om, hvor mange af de 4 pladser nede, der er ledige, så man helt undgår unødvendig buskørsel ned i byen. Det håber jeg vil indgå i kommunens løsning!’

BORGERMØDE I GUDHJEM

LEIF OLSEN, som er formand for Natur- og Miljøudvalget, forventer, at kommunen i det nye år vil afholde et borgermøde i Gudhjem, hvor det eneste punkt på programmet vil blive TRAFIK med udgangspunkt i ovenstående. Når datoen foreligger vil den blive offentliggjort her på Bloggen.

DEN OVERORDNEDE PLAN

EFTER MØDET med kommunen har Flemming Willum – talsmand for By- og  Trafikgruppen – opridset de store linjer omkring trafikken i Gudhjem:

’Et centralt punkt i Planen for Helhedsorienteret Byfornyelse handlede om trafiksanering. Ideen var primært at dæmme op for den massive og stigende trafik- og parkeringsbelastning i forbindelse med Gudhjems bykerne, havneområder samt skærgård.

I kommunens samt Trafikgruppens nuværende oplæg til trafiksanering handler det grundlæggende om samme tema. Forskellen er blot, at i dag 18 år senere, er trafikbelastningen yderligere øget.

Når effekten af de billigere færgebilletter sætter ind med fuld styrke, vil den pittoreske by i skærgården drukne i massiv parkering forårsaget af hhv. biler samt uskønne turistbusser.

Det er derfor helt afgørende, at vi fastholder strategien mht., at der ikke tilføres flere p- pladser i bykernen, men at man øger det nuværende antal oven for byen.

I vores samt kommunens oplæg er hovedbudskabet, at trafiksanering gennemføres via en afbalanceret fordeling af p-pladser oven for byen suppleret med betalingsparkering, tidsbegrænsning samt daglig p-kontrol nede i byen.

Konklusionen er, at alle de tiltag, som er gennemført ifm. Planen for Helhedsorienteret Byfornyelse m.m. for at skabe en smukkere by og havnemiljø desværre maltrakteres af en voldsom og uholdbar trafikbelastning.

Udviklingen tjener hverken borgere, erhverv eller turister. Turister valfarter til Bornholm og herunder Gudhjem, i håbet om at opleve den idyllisk skærgård med de historiske havne,  huse og gadeforløb.

Der skal med andre ord sættes fokus på miljø samt bæredygtig trafik. Erhvervet må indse, at turisterne kommer ikke til Gudhjem for at opleve trafikkaos i skærgården, for det har hovedparten af turisterne, som kommer fra storbyerne, rigeligt af i forvejen.

TRAFIKGRUPPEN OM TRAFIK I GUDHJEM

HER ER EN SAMMENFATNING af det, som hele Trafikgruppen blev enige om på et møde 27. februar 2018, som oplæg til mødet med Regionskommunen 31. oktober 2018. Henvisningerne i indlægget er til ViaTrafiks 24 sider analyse af trafik-mulighederne i Gudhjem. Det er gengivet til slut i dette blog-indlæg.

KOMMENTARER TIL ViaTrafiks
GUDHJEM PARKERINGSSTRATEGI. SCREENING AF MULIGE TILTAG
– og et alternativt forslag:

GUDHJEM TRAFIKGRUPPE, repræsenterende Gudhjem Erhvervs- og Handelstandsforening, Chr Ø-farten, Flådeselskabet Atlanten samt Gudhjem By- og Mindeforening har været samlet den 27.2 .2018 og har i fuld enighed vedtaget følgende kommentarer til ViaTrafiks screeningsnotat og – inspireret heraf – skitseret et konkret løsningsforslag til parkerings- og trafikafviklingsstrategi for Gudhjem.

ViaTrafiks 24 siders rapport om mulige trafik-scenarier i Gudhjem – som nedenstående indlæg henviser til – bringes til sidst i dette blog-indlæg.

OM ØGET PARKERINGSKAPACITET
(ViaTrafik / afsnit 3.1)

VI ØNSKER IKKE kapacitetsudvidelse nede i byen, kun oven for byen, og her bør der skabes mulighed for en stor udvidelse af hensyn til den fremtidige belastning. Derfor siger vi “nej tak” til forslag A, B og C. Og “ja tak” til forslag D (Gudhjem Auto, hvis grunden kan helt eller delvist erhverves) og E (bag svømmehallen). Men først og fremmest F (museumsgrunden) eller G (hotelgrunden) bør komme i spil, da det kun er her, at der kan skabes stor kapacitet. Vi er helt enige med notatets konklusion, nemlig at G er at foretrække på grund af placering på vandsiden af landevejen samt gode muligheder for attraktiv gående adgang til byens centrum.

En sådan P-plads kan udbygges i etaper og bør udformes som en “grøn” P-plads uden asfalt og med gode adgangsforhold for kørende. MEN en sådan P-pladsudvidelse oven for byen vil efter trafikgruppens opfattelse nødvendiggøre en shuttlebus-ordning i dagtimerne på grund af gå-afstandene fra de forskellige P-pladser oven for byen. Det er efter vores opfattelse nødvendigt, at løsningsforslag hertil udvikles og vurderes. Det bør umiddelbart være en opgave for BAT. Men trafikgruppen bidrager gerne. Etableres P-plads uden shuttlebus-ordning kan det risikere at blive en fiasko!

OM DE TRE TRAFIKAFVIKLINGSFORSLAG
(Via Trafik / afsnit 3.2)

VI ER ENIGE med oplægget i, at løsning 1 (nuværende ensretning) gør det attraktivt at køre ned i byen. Det er netop et af vore problemer. Og det er uholdbart at fortsætte således, med mindre der sker supplerende regulering. Løsning 2 og 3 bygger på at Serpentinervejen gøres dobbeltrettet (som om vinteren) og dermed kan aflaste Brøddegade som eneste nedkørsel i byen. I løsning 3 er der suppleret med begrænsning af kørsel ad Brøddegade i dagtimerne (kun ærindekørsel kl 10-16).

I begge disse forslag ændres ensretningen af Løkkegade, og al biltrafikken mødes fra begge sider i krydset Løkkegade/Brøddegade og ledes af den snævre vej lige bag vandrerhjemmet til Ejnar Mikkelsensvej, hvor ensretningen er uændret. Dette vil efter vores mening skabe kaos og stor belastning i bycentrum samt forvirre bilisterne. Vi siger derfor “nej tak” til en sådan løsning. Der bør derfor ikke være adgang ned i byen ad Serpentinervejen. Den skitserede mulighed i løsning 3 med kun at tillade ærindekørsel i dagtimerne er absolut et interessant element, især kombineret med P-zoner og P-afgift/tidsbegrænsning, som beskrevet i afsnit 3.3, men der er ikke enighed i gruppen om at anbefale et sådant element for nærværende.

Derimod har vi drøftet en alternativ regulering, styret alene af P-afgift; den præsenteres i trafikgruppens nedenstående forslag til ny parkerings- og trafikafviklingsstrategi.

Inden da vil vi udtrykke vores fulde støtte til notatets oplæg om bred udbygget information om de særlige parkeringsforhold i og omkring Gudhjem.

Og vi må gentage, at uanset valg af løsning vil der blive et stort behov for daglig P-kontrol nede i byen med opgaver som er tilpasset den valgte løsning.

Endelig bemærker vi, at notatet ikke forholder sig nærmere til turistbuskørslen. Vi minder om vores tidligere nævnte forslag, nemlig at det er Trafikgruppens løsningsforslag.

Inspireret af notatet foreslår trafikgruppen en løsning med 3 sammenhængende hovedelementer:

– Der opbygges en stor ‘grøn’ P-plads oven for byen på hotelgrunden (G) med gode tilkørselsforhold og god stiforbindelse til bycentrum/havn. Etapevis udbygning mulig.

– Der etableres en shuttlebus-ordning i dagtimerne fra denne P-plads med opsamling ved P-pladserne v/svømmehallen og v/F24 og med 3-4 stoppesteder nede i byen (ca. 4 ture pr. time; gratis).

– Den nuværende ensretning nede i byen opretholdes og der etableres P-zone omfattende hele byen (incl Grevensdal-kvarteret) med indkørsel v/ankeret – svarende til zone 1 og 2 på notatets kort side 20. I hele P-zonen indføres timebetaling kl 10-16, dog således at 1. time er gratis. Beboere i zonen og feriehusejere med flere får licens til deres biler. Licensen skal være gratis eller lige dække administrationsomkostningerne; timeprisen bør som udgangspunkt være 20-25 kr., men kan justeres, hvis trafikbelastningen bliver for stor. Den gratis start kan også justeres, hvis der er behov for det.

Altså: Attraktiv gratis parkering oven for byen med shuttlebus-ordning og med P-afgift overalt nede i byen (dog 1. time gratis). Tydelig skiltning, bred information om ordningen og effektiv kontrol – samlet ser vi det som grundlaget for ordentlige forhold i byens gader og stræder i turistsæsonen til glæde for såvel beboere, erhvervsdrivende og de mange gæster!

Provenu fra P-afgiften vil formentlig kunne dække en væsentlig del af driftsomkostningerne, herunder en passende P-kontrol.

Trafikgruppen ser meget gerne, at ovennævnte løsningsforslag analyseres og detaljeres af kommunen og derefter drøftes på et nyt møde mellem trafikgruppen og kommunen.

Det skal stadig være sådan, at busser med ældre og gangbesværede selvfølgelig skal kunne køre ned i byen og parkere og afsætte/optage passagerer der, mens andre busser, især busser med skoleelever, skal holde oven for byen.

Der bør derfor skabes mulighed for busparkering ved F24.

Med venlig hilsen
Gudhjem Erhvervs- og Handelstandsforening
Chr.Ø-farten
Flådeselskabet Atlanten
Gudhjem By- og Mindeforening
Gudhjem den 4.3.2018

 

Forsiden på den rapport som VIATRAFIK har udarbejdet om Gudhjem.