ENDELIG FULD INFO OM FUT-TOGET FRA GUDHJEM STATION

Inden der kom skinner og en info-tavle på plads lignede drejeskive-fundamentet lidt af en gylletank. Foto©JørgenKoefoed.

Arkitekt Kay Fiskers foto viser, hvordan det så ud, da man startede med at opbygge drejeskiven.

Sådan så den færdige drejeskive ud med Gudhjem Station i baggrunden. Foto©GudhjemLokalhistoriskeArkiv.

Det var lidt af et brusende uhyre, der dampede ind på stationen i Gudhjem i forne tider. Foto©JørgenKoefoed.

MANGE HAR GENNEM LANG TID sikkert undret sig over, hvad det var for en gylletank, der var under opbygning i trekantsområdet over for Gudhjem Museum. Men nu er der netop blevet opsat fuld info om den cirkelrunde beton-tingest.

Det viser sig, at det er en markering af den drejeskive som lokomotivet, der var den drivende kraft foran togstammen, der gik tur/retur Almindingen-Gudhjem 1916-1952, benyttede sig af, når den vældige dampmaskine skulle vendes for at køre tilbage. Et par originale togskinner fra banen markerer, hvordan det nogenlunde har taget sig ud.

Sigter man med skinnerne mod Museets tilbygning kan man se et foto af, hvordan det sorte lokomotiv har set ud. OIe Stigemo fra bestyrelsen har planer om, at dette foto skal udskiftes med et, der viser lokomotivet i sin fulde størrelse. I øvrigt findes der en lille kopi af dampmaskinen i Museets lille udstilling om Gudhjembanen. Den fuldstlændig detaljede kopi er udført af Pauli Larsen, og kan faktisk også køre, hvis man sætter ild under vandkedlen.

INFO-TAVLEN

Sådan ser infotavlen ud med foto af drejeskiven dengang og af det maleri, som Oluft Høst malede af det samme motiv. Foto©JørgenKoefoed.

Den oplysende text på info-tavlen, der er oversat til både engelsk og tysk, ser således ud:

DENNE INSTALLATION er opført på fundamentet fra den drejeskive, som blev brugt til at vende lokomotiverne med på Alminding-Gudhjem Jernbane (AGJ). Jernbanen og drejeskiven blev nedlagt i 1952.

I 2018 blev det tildækkede fundament gravet frit, og forhøjet med den nu synlige betonkant. Skinnerne på trædækket illustrerer den tidligere funktion.

Lokalhistorisk hører drejeskiven sammen med Gudhjem Museum, som har til huse i den tidligere stationsbygning.

Museumsbygningen som er tegnet af arkitekterne Kay Fisker & Aage Rafn og opført i 1916, er i det store hele bibeholdt, ud- som indvendig, og er dermed i sig selv en del af jernbanehistorien.

Se mere på: www.gudhjemmuseum.dk

OLUF HØST MALEDE DREJESKIVEN

Sådan så Oluf Høst drejeskiven med Gudhjem Station for enden. Læg mærke til, at signaturen OH står i det hvide felt til venstre cirka midt i maleriet. Efter sigende noget han tit gjorde, når han forlod malerierne, for at gøre dem færdig senere. Foto©GudhjemMuseum.

Gudhjem station var endestation på jernbanen fra Almindingen og Åkirkeby.

For at få lokomotivet foran togstammen, når det skulle afgå fra Gudhjem, var det nødvendigt at vende lokomotivet, og rangere det til den anden ende af togvognene.

Drejeskiven var konstrueret, så næsten hele vægten blev båret i et leje på midten.

Drejeskivens konstruktion indebar ved korrekt placering af lokomotivet midt på drejeskiven, at to mand ved håndkraft kunne dreje den rundt og vende et lokomotiv på 37 ton. Derfor var en motor på drejeskiven unødvendig.

Maskinfabrikken Phønix i Odense leverede drejeskiven for 5.850 kr. til banens åbning i 1916. I nutidskroner svarer det til 216.000 kr.

DEN ENGELSKE VERSION

This installation is built on the foundation of the turntable used to turn the locomotives on the Alminding-Gudhjem Railway (AGJ). The railroad and the turntable were closed in 1952.

In 2018, the covered foundation was dug free and provided with the now visible concrete edge.

The rails on the wooden deck illustrate the previous feature. Historically the turntable is connected to the Gudhjem Museum, which is housed in the former station building.

The museum building, which was designed by architects Kay Fisker & Aage Rafn and built in 1916, is largely preserved, both outside and inside, and tells thereby a part of the railway history in Bornholm.

See more at – www.gudhjemmuseum.dk

OLUF HØST PAINTED THE TURNING DISK

This is how Oluf Høst saw the turntable with Gudhjem Station at the end. Notice that the signature OH is in the white box on the left approximately in the middle of the painting. He reportedly did something he often did when he left the paintings to finish them later. Photo©GudhjemMuseum.

Gudhjem station was the terminal station on the railroad from Almindingen and Åkirkeby.

To get the locomotive in front of the train trunk when it was to depart from Gudhjem, it was necessary to turn the train and rank it to the other end of the train carriages.

The turntable was constructed so that almost all the weight was carried in a bearing in the middle.

The design of the turntable, by correct placement of the locomotive in the center of the turntable, allowed two men to manually turn it around and turn a locomotive of 37 tonnes. Therefore, a motor on the turntable was unnecessary.

The machine factory Phønix in Odense delivered the turntable for DKK 5.850 for the track’s opening in 1916. In present-day crowns it equals DKK 216.000.

DEN TYSKE VERSION

Diese Anlage wurde auf das Fundament des Drehtellers gebaut, mit dem die Lokomotiven der Alminding-Gudhjem Eisenbahn (AGJ) gedreht wurden. Die Eisenbahn und der Drehteller wurden 1952 geschlossen.

2018 wurde das verdeckte Fundament ausgegraben und mit der nun sichtbaren Betonkante versehen. Die Schienen auf dem Holzdeck veranschaulichen die frühere Funktion.

Lokalhistorisch gehört der Drehteller zum Gudhjem Museum, das im ehemaligen Bahnhofsgebäude untergebracht ist.

Das von den Architekten Kay Fisker und Aage Rafn entworfene und 1916 erbaute Gebäude ist außen und innen weitgehend erhalten und damit selbst Teil der Eisenbahngeschichte.

Mehr unter: www.gudhjemmuseum.dk

OLUF HØST MALTE DIE WENDESCHEIBE

So sah Oluf Høst am Ende den Plattenteller mit der Gudhjem Station. Beachten Sie, dass sich die Signatur OH ungefähr in der Mitte des Gemäldes in der weißen Box links befindet. Berichten zufolge tat er etwas, was er oft tat, als er die Bilder verließ, um sie später fertigzustellen. Foto©GudhjemMuseum.

Der Bahnhof Gudhjem war der Endbahnhof der Eisenbahn vom Almindingen und von Aakirkeby. Um die Lokomotive vor die Wagen zu bekommen, wenn der Zug von Gudhjem abfahren sollte, musste die Lokomotive gedreht und zum anderen Ende der Waggons rangiert werden.

Der Drehteller war so konstruiert, dass fast das gesamte Gewicht von einem Lager in der Mitte getragen wurde. Diese Konstruktion ermöglichte es, dass zwei Männer die Scheibe manuell drehen konnten, und so die Lokomotive mit 37 Tonnen Gewicht umdrehen konnten, wenn sie genau in der Mitte der Drehscheibe stand. Ein Motor am Drehteller war daher nicht erforderlich.

Die Maschinenfabrik Phoenix in Odense lieferte den Drehteller für 5.850 DKK zur Eröffnung der Strecke im Jahr 1916. In heutigen Kronen entspricht dies 216.000 DKK.