ER DE KLOGE M2 NU SÅ KLOGE ENDDA?!

Den gamle fløj af plejehjemmet er tegnet af arkitekt Danig. I rigtig mange år har det ikke været beboet, men blot stået delvis tomt. Det er her kommunen gerne vil flytte Biblioteket og Gudhjemhuset hen. Foto©JørgenKoefoed.

Gudhjem-væverne flyttede for nogle år siden fra Gudhjem Museum til nogle sammenslåede værelser på Plejehjemmets 1. sal. Vævene står klods op ad hinanden med snæver plads til de aktive vævere. De mangler mere plads – også til de 12 der står på venteliste. Foto©JørgenKoefoed.

DER BLEV AFHOLDT endnu et møde med gruppen, der arbejder med kommunens udspil KLOGE M2 i GUDHJEM. Det fandt sted 3. januar på Universitetet. Her gennemgik mødeleder Hans Jørgen Jensen (HJ) de punkter, som gruppen skulle tage fat på for at undgå først og fremmest, at GUDHJEM BIBLIOTEK OG UNIVERSITET ikke skulle flyttes op i de gamle plejehjemsbygninger, som bekendt har stået halvtomt i rigtig mange år.

Men det er ikke alene biblioteket, som kommunen pønser på at nedlægge downtown. GUDHJEMHUSET uptown er også med i planen over ønskelige flytninger.

Og hvad går det hele ud på?

At spare penge!

Kommunen ønsker forståeligt nok, at udnytte Plejehjemmet fuldt ud, og sælge de to bygninger som omtalt oven for og flytte husenes aktiviteter. Her kan der – muligvis – spares nogle håndører.

Muligvis vil det ikke betyde så meget, hvis Gudhjemhuset flyttes ’over gaden’. Her ville de faktisk kunne få lokaliteter, der er mindst lige så gode, som de lokaler de råder over nu. Men Biblioteket vil gruppen kæmpe med næb og klør for, at det bliver liggende.

På det første store fællesmøde med en repræsentant fra kommunen i 2018 blev det oplyst, at besparelsen ved salg af de to bygninger, var der mest at spare ved salg af Gudhjemhuset. Men nyansatte Morten Vestergaard fra Kommunens Ejendomsservice måtte desværre meddele ved det nye møde, at der var blevet byttet om på tallene. Det var nu på biblioteket, at den største besparelse kunne hentes.

Således ser de nye tale ud:
Driftsudgifter for Klippebo: 581.000 kr.
Driftsudgifter Gudhjemhuset: 62.000 kr.
Driftsudgifter Gudhjems Bibliotek: 139.000.

Der er nyt møde i gruppen
torsdag 7. februar 2109 kl. 19:30 på Universitet,
hvor man vil samle op på de tiltag, der blev besluttet på mødet.

Og hvad der blev besluttet, kan læses i nedenstående referat:

MØDET 3. JANUAR

Deltagere:

Bornholms Regionskommune/Ejendomsservice: Morten Vestergaard (MV)
Gudhjem By- og Museumsforening: Käthe Bruun Jensen, Ole Stigemo, Mai-Britt Löve Clausen og Hans Jørgen Jensen
Gudhjemhuset/Aktive Kvinder: Bente Jørgensen og Dorthe Frausing, formand for Gudhjem-væverne : Anne-Marie Rubæk, lærer for væverne: Dita Hansen,
Bloggen Mellem Gudhjem og Paris: Jørgen Koefoed
Plejecenter Klippebo/Hjemmeplejen/Sygeplejen: Leder af plejecenter Klippebo: Charlotte Pedersen.
Mødeleder og referent: Hans Jørgen Jensen

PUNKTER TIL DEBAT:
Velkomst og bordrunde
Behov for afklaring af fakta vedr. ledige arealer, bygningen, lokalplan, mv.
Brugerønsker
Andre
ønsker og ideer
Økonomiske spørgsmål
Organisering
Fordeling
af arbejdsopgaver

REFERAT

Ad 1) Velkomst og bordrunde
HJJ bød velkommen – og en særlig velkomst til Morten fra BRK/Ejendomsservice, der i forlængelse af beslutningen på Natur- og Miljøudvalgets møde i december 2018 havde fået opbakning til en indstilling der i store træk følger ønskerne fra Gudhjem By- og Museumsforening, om at sikre en grundig analyse af behov og muligheder vedrørende fremtiden for de 3 bygninger, der er i spil i forbindelse med arbejdet med KLOGE M2.

Ad 2) Behov for afklaring af fakta vedrørende ledige arealer, bygningen, lokalplan, mv.
Trods flere gennemgange og mange plantegninger er der stadig ret stor usikkerhed omkring det nøjagtige areal i det tidligere plejehjem på Solstien 1, der tales om. Der er behov for at få ryddet ud af diverse opmaganiseret udstyr m.m. for at se om det er reelt lokalt opbevaringsbehov eller om der blot er fyldt op med kassable ting [fx gamle senge og kørestole].

Et forsigtigt skøn vedrørende areal-behov lød således:
Personalefacilitetet, mødelokale + depotrum m.m. vedrørende
Klippebo: 200 m2.
Hjemmepleje og hjemmesygeplejersker: 250 m2.
Væverne: 113 m2. De nuværende vævere sidder meget klemt, og desuden er der flere på venteliste.
Dertil er der et par erhvervslejemål, hvoraf det største vedrører Trubergs køkken.

Det reelle ledige areal udgør 3-400 m2 iberegnet det store mødelokale/Pejsestuen.

HJ har efterlyst dokumenter, der måtte være tilgængelige om bygningens stand’ fx en tilstandsrapport, en energirapport m.m.

Lokalplan – siger fortrinsvis til ældre og handicappede. Ifølge kommunen betyder det, at såfremt man bygger noget – så skal det være ældre-venligt indrettet….men….i dag anvendes det gamle plejehjem til mange forskellige ting som ikke er ældre-relateret.

Ad 3) Brugerønsker
Personalebehov – ønskes optimeret/renoveret + øget behov.

Flere aktivitetsrum – kunne fint være værksteder, motionsrum m.m.,der kan anvendes af såvel Klippebos beboere, som alle andre brugergrupper af Gudhjemhuset.

Udlejningsværelse(-r) til brug for pårørende til beboere på Klippebo, der kommer på besøg langvejs fra.

Forbedring af træningscenter-faciliteter.

Væverne ønsker mere plads.

Klippebo ønsker fremadrettet at kunne anvende det store mødelokale/Pejsestuen

Ad 4) Andre ønsker
Såfremt man samler aktiviteterne på Solstien, så er det vigtigt at tænke i FORSAMLINGSHUS.

Gudhjemhusets største brugergruppe – Aktive Kvinder – er positiv over for at flytte ind på Solstien.

Ingen ønsker Biblioteksflytning!

Forsamlingshus-faciliteter der i dag foregår i Gudhjem-huset i form af: Mødelokale, Gymnastik (Aktive Kvinder/Pensionister), Bridge (kontaktperson: Jens Oluf Maegaard), Datastuen (Kontaktperson: Flemming Svenningsen), musik-øverum, småværksteder (møbelpolstring + reparationsværksted)

Andre umiddelbare forsamlingshusønsker:
Billard-rum.
Værksted for Klippebo + andre.
Opbevaringsrum/lagerplads (Gudhjem By- og Museumsforening – GBM)
Evt. flytte lokalarkivet til byens nye forsamlingshus.
Nyt musik-øverum.
Tænk på rum til unge.

Ad 5) Økonomiske spørgsmål
GBM ønsker indsigt i driftsøkonomi for henholdsvis Solstien 1 og Gudhjemhuset. Det er oplyst, at det årligt koster ca. 0,5 mio. kr. at have de ledige m2 stående – ud af en samlet årlig driftsomkostning på ca. 1 mio. kr. alene for Solstien 1. For at få indsigt i fremtidig økonomi, besparelsespotentiale m.m. ønskes tal for de seneste 3 driftsår.

Såfremt Gudhjemhuset sælges vil provenuet herfra angiveligt kunne anvendes til at renovere og klargøre Solstien 1 til sin nye status af evt. forsamlingshus kombineret med fortsat facilitet for Klippebos personale og hjemmepleje/
-sygeplejesker.

Det bør undersøges om der kunne være andre økonomiske midler til brug for opgradering af bygningen/medarbejder-faciliteterne.

(Såfremt Solstien 1 får status af forsamlingshus kan der være særlige puljemidler, der kan søges, ref. HJ)

Det er oplyst at det årligt koster ca. 160.000 kr. at drifte Gudhjemhuset. Arbejdsgruppen ønsker også her at få indsigt i de seneste 3 år, med henblik på eventuel fremtidig anvendelse, samt oplysning for potentielle købere. (Såfremt der ikke bliver plads til GBM’s forslag om lejeboliger på Solstien 1, blev det foreslået at undersøge om det kunne være muligt at indrette ungdomsboliger eller lignende i Gudhjemhuset)

Alle er med på, at den store øvelse vedrørende KLOGE M2 er en spareøvelse. Men også en spareøvelse, der kan give god mening for alle. Det er tåbeligt, at der står mange, mange ledige m2 tomme på Solstien 1, og blot belaster vores fælles økonomi. Der er ikke opstillet konkrete mål for besparelsen (i hvert tilfælde ikke kendte konkrete mål ).

Ad 6) Organisering
På vegne af GBM lovede HJ at kigge nærmere på forskellige organisationsmodeller – afhængigt af, hvordan fremtiden for de 3 bygninger kommer til at blive.

Hvis f.x Solstien 1 bliver byens nye forsamlingshus, og der samtidig bliver plads til værelsesudlejning i begrænset omfang, og/eller øget erhvervsudlejning, kan der blive behov for at etablere et mindre lokalt driftsselskab, der tager sig af denne udlejning. Alternativt at man finder andre til at tage sig af denne opgave. (Et eksempel kunne være at se på det tidligere plejehjem i Østermarie, hvor foreningen bag ’Folkekøkkenet’ også lejer værelser ud ­ typisk i forbindelse med familiefester mm.).

Såfremt man helt adskiller de offentlige arealer og rest-arealerne, kan det være en mulighed at etablere en brandmur: En klar og tydelig adskillelse mellem kommunens areal og ’privat-sfæren’, hvoraf den sidste enten kan organiseres som ét samlet lejemål – eller direkte udmatrikuleres.

En anden mulighed kunne være at lade et almennyttigt ejendomsselskab (eller andre) overtage ’privat-delen’. Der findes fine eksempler på lokalt organiseret udvikling i forbindelse med nedlagte plejehjem, skoler m.v. (Eksempler: Østermarie, ’Strømpehuset’ i Morsø Kommune, Vorupør Udvikling, etc., ref. HJ)

7) Fordeling af arbejdsopgaver
Gudhjemhuset – afholder internt møde. Aktive Kvinder kontakter formand + andre brugergrupper. Formålet er at få en endelig afklaring på alle brugeres accept af, at der arbejdes videre med en eventuel flytning til nye rammer på Solstien 1. Burde kunne nås indenfor de næste 2-3 uger.

Fællesmøde på Solstien med deltagelse af Vævere, Plejecenter Klippebo, Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejeskerne, Gudhjemhuset og Ejendomsservice. Charlotte koordinerer og indkalder til møde med henblik en nøjere gennemgang af arealer og mulig fysisk omorganisering i forhold til de lokaler, der er.

Morten finder økonomi/driftstal for Solstien 1 og Gudhjemhuset.

Ligeledes finder Morten frem til, hvad der måtte forefindes af tilstandsrapporter, energirapport mm. Endelig sørger Morten også for, at vi modtager opdaterede farvelagte plantegninger, så alle ved, hvad vi taler om. BRK råder over godt udstyr der ligeledes kan bruges til at fremstille forskellige forslag til fremtidig fordeling af aktiviteter og rum.

GBM/HJJ kigger videre på organisationsmodel(ler) og økonomi i takt med at de forskellige scenarier udvikles.

Der er behov for dialog med de unge: Albert + flere (spørg Lucas eller andre om at organisere en dialog. Alle tænker over, hvem der mere kunne inddrages i denne opgave!)