BLOGGENS KOMMENTAR: ER TO ÅRS FÆNGSEL FOR MEGET, NÅR MAN OPFORDRER TIL AT SMADRE KØBENHAVN OG DEREFTER DELTAGER I EN AF POLITIET OPLØST DEMONSTRATION, HVOR MINDST 16 POLITIBETJENTE BLIVER SKADET?

 DIN BLOGGERS KOMMENTAR:  DET DANSKE SAMFUND ligger vel i toppen af ’frihed, lighed og broderskab’, hvis vi sammenligner os med de øvrige lande på denne klode. Dette til trods er der i visse kredse under Corona-krisen opstået utilfredshed, der har ført til demonstrationer i de store byer landet over. Det er ikke de små forretningsdrivende, der stiller sig på barrikaderne og begynder at kaste med sten – fysisk som verbalt … hvilket jo på en måde ville være forståeligt, deres økonomiske situation taget i betragtning.

Nej, det er yngre mennesker, der ikke har noget i klemme, som efterhånden er blevet så forkælet af det danske velfærdssamfund, at de bliver ikke blot sure, men også er parate til både at opfordre og udøve vold og hærværk, når de ikke kan få lov til at bevare deres frihed til fx at rejse på ferie uden for landets grænser … og ikke engang må indtage deres daglige café latte på favorit-cafeen.

Københavns Byret idømte i forgårs Nanna Fri to års fængsel. FotoFraNettet.

Derfor er det selvfølgelig begrædeligt at 30-årige Nanna Fri, som førte an i en Covid-demo på Rådhuspladen 9. januar og ifølge veninden Mona Sharar er enlig mor til to børn, nu er blevet sendt to år i brummen. Det er voldsomt, selv om hun sikkert bliver løsladt efter et års tid, hvis hun ellers opfører sig ordentligt.

Men In Black er rasende. Hendes venner er rasende. Familien er rasende. De er rasende på systemet og på de domstole, som står bag den strenge straf. Som Mona Sharar udtrykker sig på Facebook:

”… jeg siger det samme som hende: Lad os smadre dette lortesystem. Men hvem tør sige det, når noget man siger, kan sende én to år i fængsel. Nu får de det strikket sammen, så det er Nannas skyld, at der var nogle voldelige optøjer den 9. januar … jeg vil ikke være med til at bo i et samfund, hvor man ta’r en ung kvinde og fængsler hende. Man fængsler folk, hvis de er til fare for omverdenen …  og ja, hun er til fare for det offentlige narrativ, at magthaverne kan få det præcis, som de gerne vil have det …”

Det bliver interessant at se, hvilket land fru Sharar vælger at flytte til. Mona Sharars mor er dansk. Hendes far kommer fra Jordan, hvor hun har et dusin søskende. Hun er fremtidsforsker og har i øvrigt børnene Julian og Lucia med skuespilleren Martin Buch fra Rytteriet.

Ifølge dommen, der blev afsagt 12.marts 2021 i Københavns Byret, lød dommens præmisser ikke alene på en vokal handling:

KØBENHAVNS BYRET: DOM I SAG OM DELTAGER I DEMONSTRATION

Københavns Byret har den 12. marts 2021 fundet en 30-årig kvinde skyldig i blandet andet at have medvirket til angreb på polititjenestemænd med kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten i forbindelse med en demonstration.

Lovovertrædelser i sagen er anset for at have baggrund i og sammenhæng med covid-19-epidemien. Straffen i sagen er derfor fordoblet efter straffelovens § 81 d, stk. 1. Straffen er herefter fastsat til fængsel i 2 år.

Af Københavns Byrets dom af 12. marts 2021
fremgår blandt andet følgende:

”EFTER EN SAMLET VURDERING af bevisførelsen i sagen, herunder tiltaltes forklaring, vidneforklaringerne, de afspillede videooptagelser og de dokumenterede bilag, finder retten det bevist, at tiltalte den 9. januar 2021 i tidsrummet mellem ca. kl. 18.00 og kl. 21.00 på forskellige adresser i København deltog i en demonstration med baggrund i eller sammenhæng med Covid-19-epidemien i Danmark, og at hun i den forbindelse har udtalt og handlet som nedenfor anført.

DET FINDES SÅLEDES BEVIST, at tiltalte ca. kl. 18.30 fra et podium foran omkring 400 demonstranter på Rådhuspladsen over en højtaler blandt andet udtalte “Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her?”, “Vi er her. Vi er vrede, og vi er trætte, og vi er ved at blive sindssyge”, “Er der ingen, der lytter på os? Der er ingen, der lytter til os venner. Så hvad gør vi? Vi får dem til at lytte, og hvordan gør vi det. Det må tiden vise” og “Er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort? Så lad os smadre det, venner! Folkestyre okay?” samt “Folket ind i Folketinget. Smadr det system. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck Mette. Fuck Poli. Fuck det hele mand. Tak“, hvorved hun medvirkede til, at der under og efter hendes tale blev antændt romerlys, kanonslag og affyret fyrværkeri mod Københavns Rådhus.

ENDVIDERE FINDES DET BEVIST, at tiltalte kort tid efter talen deltog i grov forstyrrelse af den offentlige orden på blandt andet Rådhuspladsen, H.C. Andersens Boulevard og Blegdamsvej, idet hun flere gange gik forrest i demonstrationen og ved sin tilstedeværelse, tilråb, herunder ved brug af megafon, og adfærd, sammenholdt med hendes tidligere tale, deltog i og tilskyndede andre til overfald med kast af genstande, herunder kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten, mod de tilstedeværende polititjenestemænd, hvorved flere af dem kom til skade, og ikke under 16 polititjenestemænd blev ramt af genstande.

DET FINDES LIGELEDES BEVIST, at tiltalte undlod at efterkomme øvrighedens lovligt forkyndte påbud til mængden om at skilles og tilskyndede andre til ny grov forstyrrelse af den offentlige orden og voldelige adfærd af den ovenfor nævnte beskaffenhed, idet hun under afspilning af politiets opløbs-formular på H.C. Andersens Boulevard ca. kl. 19.35 i en megafon udtalte “frihed for Danmark, vi har fået nok”, “op i røven med dronningen” samt “få lidt gang i den tromme der mand”, ligesom tiltalte deltog i opløbet, herunder ved krydset Blegdamsvej / Tagensvej ca. kl. 20.50, hvor der ligeledes skete kast af genstande mod politiet, frem til opløbet blev opløst ca. kl. 21.00.

RETTEN FINDER i det hele, at tiltalte ved de ovennævnte udtalelser og handlinger har medvirket til grov forstyrrelse af den offentlige orden samt udøvelse af vold mod de tilstedeværende polititjenestemænd, herunder grov vold og angreb med genstande. Tiltalte findes i den forbindelse at have handlet i forening og efter forudgående aftale eller ved fælles forståelse med en større gruppe identificerede og uidentificerede medgerningsmænd.

RETTEN BEMÆRKER, at de to politikommissærer, som har afgivet forklaring i sagen, har forklaret blandt andet, at der forud for demonstrationen den 9. januar 2021, som var arrangeret af Men In Black, var bekymringer for vold mod politiet. Baggrunden herfor var blandet andet Men In Blacks tidligere aktiviteter og stormløbet på Kongressen i USA den 6. januar 2021.

RETTEN FINDER DET BEVIST, at tiltalte i hvert fald har haft sandsynlighedsforsæt, idet tiltalte må have indset, at det var overvejende sandsynligt, at hun med sine udtalelser og handlinger medvirkede til de nævnte lovovertrædelser. Der er herved lagt vægt på det oplyste om omstændighederne ved tiltaltes tale på Rådhuspladsen, herunder at tiltalte vidste, at der var sket anholdelser, og at hun opfattede, at der blev affyret fyrværkeri. Der er desuden lagt vægt på, at det fremgår af den foreviste videooptagelse af en tale, som tiltalte holdt den 11. november 2020, at hun var opmærksom på at undgå at tilskynde til sammenstød med politiet. Endvidere er der lagt vægt på, at tiltaltes handlinger og udtalelser fandt sted over et længere tidsrum og fortsatte, efter at hun havde set meddemonstranter begå de omtalte lovovertrædelser.

I DET ANFØRTE OMFANG findes tiltalte skyldig i den subsidiære tiltale, som vedrører overtrædelse af straffelovens § 119 b, 2. pkt., jf. 1. pkt., jf. § 81 d, stk. 1, § 245, stk. 1, delvist jf. § 21, og § 134, jf. § 81 d, stk. 1, samt § 134 a, jf. § 81 d, stk. 1.

DET KAN IKKE FØRE TIL ET ANDET RESULTAT, at tiltalte i sin tale på Rådhuspladsen udtalte “på en ikke-voldelig måde”, og at hun senere i forløbet i et vist omfang udtalte sig på en måde, der kan forstås som afstandtagen til meddemonstranters lovovertrædelser. Der er herved lagt vægt på en samlet vurdering af tiltaltes udtalelser og handlinger. I den forbindelse bemærkes, at tiltalte senere i talen anvendte udtrykket “smadre” uden at tage forbehold, og at talen også i øvrigt findes egnet til at medvirke til de pågældende lovovertrædelser. Endvidere bemærkes, at tiltalte med den beskrevne adfærd fortsatte med at deltage i demonstrationen, efter at hun havde set meddemonstranters lovovertrædelser.

TILTALTE ER PRINCIPALT TILTALT for overtrædelse af straffelovens § 133, stk. 1 og 2, 2. led, samt stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 119 b, 2. pkt., jf. 1. pkt., jf. § 120, og jf. § 245, stk. 1, delvist jf. § 21, alt jf. § 81 d, stk. 1, ved blandt andet at have fremkaldt opløb med det forsæt at øve eller true med vold på person eller gods, således at hun skal straffes for forbrydelser, der er begået under opløbet og hører under opløbets formål.

RETTEN FINDER, at der ikke er ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at tiltalte har haft forsæt i overensstemmelse med den principale tiltale.

Straffelovens § 81 d, stk. 1:

DEN STRAF, der er foreskrevet i blandt andet straffelovens § 119 b, § 134 og § 134 a kan efter straffelovens § 81 d, stk. 1, forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

Straffelovens § 81 d er indsat ved lov nr. 349 af 2. april 2020 på baggrund af lovforslag nr. 157 af 26. marts 2020. I lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen er blandet andet anført:

“…

BETINGELSEN OM, at overtrædelsen “har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark” indebærer, at den pågældende lovovertrædelse helt eller delvis skal have været motiveret af eller have til formål at udnytte den situation i landet, som covid-19-epidemien i Danmark har medført. Det er uden betydning, om den pågældende under normale omstændigheder også ville have begået den samme form for kriminalitet, f.eks. ved brug af andre hjælpemidler eller ved hjælp af en anden metode. …

..

DET FORUDSÆTTES samtidig med lovforslaget, at strafniveauet for de i den foreslåede § 81 d, stk. 1, nævnte lovovertrædelser forhøjes til omkring det dobbelte i forhold til den straf, der ville være fastsat af domstolene for tilsvarende overtrædelser, der ikke har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark. …

HVIS ET FORHOLD i forvejen straffes med en lang fængselsstraf, kan det undtagelsesvist forekomme, at en fordobling af strafniveauet ikke vurderes at stå i rimeligt forhold til den begåede kriminalitet sammenholdt med tilsvarende overtrædelser, der ikke har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark. Dette vil eksempelvis kunne gælde for visse forhold omfattet af straffelovens § 288, stk. 2, om røveri af særligt grov beskaffenhed. I disse tilfælde forudsættes straffen efter den foreslåede § 81 d, stk. 1, at skulle skærpes med en tredjedel.

…”

UNDER LOVFORSLAGETS BEHANDLING i Folketinget blev der i betænkning nr. 157 af 1. april 2020 stillet en række ændringsforslag, herunder ændringsforslag nr. 6 fra justitsministeren, som blev vedtaget. Efter ændringsforslaget skulle de bestemmelser, der er nævnt i § 81 d, stk. 1, udvides med blandt andet straffelovens § 134 og § 134 a. I bemærkningerne til ændringsforslaget er anført blandt andet:

“…

MED ÆNDRINGSFORSLAGET foreslås det for det første, at de bestemmelser, der er nævnt i § 81 d, stk. 1, udvides med en række lovovertrædelser, der vedrører forbrydelser mod henholdsvis den offentlige myndighed m.v. og den offentlige orden og fred. …

ÆNDRINGSFORSLAGET skal ses i lyset af, at der vurderes at være en vis sandsynlighed for, at politiet, sundhedspersonale ansat i offentlige institutioner el.lign. udsættes for vold, trusler, skældsord eller chikane som led i deres arbejde med at håndhæve myndighedernes lovgivningsmæssige tiltag mod covid-19. Endvidere vurderes der at være en vis risiko for, at myndighederne under covid-19-epidemien i Danmark vil kunne se optøjer m.v. i gaderne, hvor der vil være behov for at sikre den offentlige orden og fred.

DET FORUDSÆTTES samtidig med ændringsforslaget, at strafniveauet for overtrædelse af de i ændringsforslaget nævnte bestemmelser forhøjes til omkring det dobbelte i forhold til den straf, der ville være fastsat af domstolene for tilsvarende overtrædelser, der ikke har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

…”

TILTALTE HAR FORKLARET, at hun deltog i demonstrationen den 9. januar 2021 for at sætte fokus på pædofili og pædofilidomme, men at andre må have deltaget i demonstrationen på grund af corona-restriktioner. Det fremgår af de afspillede videooptagelser, at tiltalte i sin tale på Rådhuspladsen blandt andet udtalte sig om virus, pandemi og nedlukning

EFTER ORDLYDEN af og forarbejderne til straffelovens § 81 d sammenholdt med det i sagen oplyste om demonstrationen den 9. januar 2021, herunder det, som tiltalte har forklaret om, hvorfor andre deltog i demonstrationen, finder retten, at straffen i den foreliggende sag skal fastsættes til det dobbelte i forhold til den straf, der ville være fastsat af domstolene for tilsvarende overtrædelser, der ikke har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

STRAFUDMÅLING

Straffen fastsættes til fængsel i 2 år, jf. straffelovens § 119 b, 2. pkt., jf. 1. pkt., jf. § 81 d, stk. 1, § 245, stk. 1, delvist jf. § 21, og § 134, jf. § 81 d, stk. 1, samt § 134 a, jf. § 81 d, stk. 1.

RETTEN HAR ved strafudmålingen lagt vægt på karakteren af tiltaltes udtalelser og handlinger samt omstændighederne i forbindelse hermed. Der er således blandt andet lagt vægt på, at ikke under 16 polititjenestemænd er blevet ramt af genstande, herunder kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten.

ENDVIDERE ER DER LAGT VÆGT PÅ, at der ved lov nr. 1832 af 8. december 2020 er forudsat en strafforhøjelse med omkring en tredjedel i forbindelse med straffelovens § 119 b, og at der ved lov nr. 358 af 29. april 2018 er forudsat en strafforhøjelse med en tredjedel i forbindelse med straffelovens § 245

SOM OVENFOR NÆVNT er straffen fastsat til det dobbelte i forhold til den straf, der ville være fastsat af domstolene for tilsvarende overtrædelser, der ikke har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark

EFTER KARAKTEREN af tiltaltes handlinger og udtalelser finder retten ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Thi kendes for ret:
Tiltalte … straffes med fængsel i 2 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

APPEL
DER ER INGEN TVIVL OM, at tiltalte vil appellere dommen. Spørgsmålet er, om en højere instans vil nedsætte straffen? Jeg tvivler!