MÅSKE LIDT FLERE KRÆFTER TIL AT UDDRIVE PIRATERNE AF DERES FERIE-HELÅRSHUSE

Viceborgmester Anne Thomas vil have løst problemet med de mange Pirat-huse. Som hun udtaler til Bornholms Tidendes magasin ERHVERV: “Indsatsen mod piratboliger går hånd i hånd med målet om at få flere tilflyttere til Bornholm”. Her et udsnit af ERHVERV-magasinet med foto af Berit Hvassum. Foto©JørgenKoefoed.

VICEBORGMESTER Anne Thomas er måske den eneste af vores politikere, der seriøst tager fat i problemet med de mange Pirat-huse – især i Allinge, Gudhjem og Svaneke. Ganske vist har der været ansat en halvtids-jurist i 2017-2018 til få problemet løst, men det går langsomt. Af en eller anden mystisk grund er det åbenbart meget kompliceret at fastslå, om der i Folkeregistret er tilmeldt beboere i de mange tomme helårshuse.

Bopælspligten hører ind under Klima- og Bæredygtighesudvalget, hvor borgmester Winni Grosbøll er formand, og det befordrer sådan set ikke processen. Hun har ved et tidligere møde for år tilbage i Åkirkebyhallerne givet udtryk for, at alle huse på øen burde kunne bruges som ferieboliger eller flex-boliger, som borgmesteren foretrækker at kalde helårshuse, der bruges som ferie-boliger. Men måske har hun skiftet standpunkt.

FLERE PENGE TIL JAGTEN PÅ PIRATERNE

Men nu sætter kommunen MÅSKE mere turbo på processen. Takket været en henvendelse fra Anne Thomas og Job-, Udvikling- og Fritisdsudvalget er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget blevet bedt om at tage stilling til det økonomiske aspekt ved processen. Ved udvalgets møde 23. januar blev nedenstående besluttet:

“Punkt 13: Bopælspligten på Bornholm – ultimo 2018 og i fremtiden
Resumé: Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget har ønsket en orientering om håndhævelsen af bopælspligten på Bornholm ultimo 2018 og et oplæg til beslutning om den fortsatte indsats med kontrol af bopælspligten i de 8 byer: Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby. Det indstilles, at der til den intensiverede fremtidige indsats i 2019 bevilliges følgende ressourcer: Jurist (1 årsværk) og kontormedarbejder [1/2 årsværk], i alt op til ca. 0,8 mio. kr.”

INDSTILLING OM FLERE PENGE TIL JAGTEN PÅ PIRATERNE

Ved mødet 20. februar i Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget blev udvalget præsenteret for tre modeller:

Model 1: 1/1 jurist, 1/1 sekretær og 1/2-1/1 medarbejder i byggesagsafdelingen.

Model 2: 1/1 jurist og 1/2 sekretær.

Model 3: Kan ingen ressourcer afsættes til opgaven, skal alle opgaver søges indpasset og prioriteret i forhold til øvrige opgaver i opgaveporteføljen.

Desværre ville Udvalget ikke indstille Model 1. De mente ikke, at kunne finde de krævede 1,5 millioner kroner. Det til trods for at indtil nu har omkring 33 personer flyttet deres folkeregister-adesse til Bornholm. Det skæpper jo i kassen! De pegede i stedet for på Model 2. En opgradering med en halvtidssekretær og en jurist på fuld tid i stedet for på halv tid som i 2017 og 2018. Det er så op til kommunalbestyrelsen at tage den endelige beslutning. Det bliver formentlig et punkt på kommunalbestyrelsesmødet 28. februar.

DE FEDE TIDER ER FORBI

Bornholms Tidendes ERHVERV-magasin satte i denne måned fokus på de ulovlige pirathuse i ikke mindst Gudhjem. Foto på magasinets forside: Allan Rieck. Foto©JørgenKoefoed.

Læs BORNHOLMS TIDENDEs magasin EHVERV for februar 2019. Her har magasinets redaktør Jon Albjerg Ravnholt skrevet en række indsigtsfulde artikler omkring Pirathus-problemet med disse rubrikker: ’Det kreperlige ved Gudhjem’, ’Gummilov’, ’Spøgelsesbyen Gudhjem’ og ’Selvfølgelig tager vi et ansvar’, hvor bornholmtours forklarer, hvorfor de har så mange helårshuse i deres ferietilbud på nettet. Som ejeren Kirstin Brandt Blomgren siger til ERHVERV: ”Det er klart, at når der kommer fokus på det her, giver det anledning til at kigge vores kartotek igennem hele vejen rundt”. Men samtidig er hun irriteret over at ’de’ [læs Byforeningen, Lucas Schmidt og Bloggen] blander sig. Som hun siger: ”Jeg har det lidt svært med den måde, de går ud med det på”.

Til det er der blot sige: De fede tider er forbi. De mange der har tjent rigtig gode penge på at købe et helårshus til ferie-udlejning må konstatere, at det er slut med de ulovligheder, som kommunen har set gennem fingre med siden Kong Volmer var teenager.

STATUS PÅ BOPÆLSPLIGTEN

Pr. 31. december 2018 var der oprettet omkring 171 sager om kontrol af bopælspligten. Heraf er 53 sager afsluttet; fordelt således: 28 sager hvor ejer/lejer opfyldte bopælspligten efter at have tilmeldt sig Folkeregisteret. 11 sager er endt med, at huset er solgt eller sat til salg. I 7 sager fik ejeren i dispensation for bopælspligten, og i 7 sager blev dispensation afvist, fortæller kommunens jurist Torben Petersen.

Ved udgangen af 2018 var der 1.822 tomme boliger på Bornholm – heraf 501 tomme helårsboliger i de otte byer med bopælspligt hele året.

POLITIKERNES VISION FOR BORNHOLM: 42.000 INDBYGGERE

I kommunalbestyrelsens oplæg står blandt andet: “Skal vi være 42.000 på Bornholm i 2028 betyder det, at der skal bygges nye boliger i langt højere grad end tilfældet har været de seneste mange år. Forudsætningen for flere indbyggere er, at de har et sted at bo.

Ophævelse af bopælspligten har allerede og vil også fremadrettet trække en del helårshuse ud af regnskabet. [!!!Hvorfor pokker så ikke indføre den igen?red.]

Familiestørrelserne forventes også at falde med et større boligbehov til følge. Bornholm har en lav andel af lejeboliger, og det forventes at efterspørgslen på disse vil stige. Tilflytningen eller ej er der derfor indikationer på, at der er behov for at sætte fart på boligbyggeriet.

For at imødekomme behovet for boliger, vil der skulle bygges mindst 1.000 boliger over de næste otte år, vel at mærke, hvis der ikke kommer øget tilflytning. Skal vi være 42.000, er behovet nærmere 2.000 nye boliger.

Kommunalbestyrelsen vil derfor arbejde for at udvikle og skabe nye boliger og boligområder på tværs af øen. Dette skal forstås både i forhold til en geografisk spredning af boligudviklingen, og som et ønske om at indgå i partnerskaber for at skabe udvikling i fællesskab.”

BLOGGENS KOMMENTAR: Indfør bopælspligten i alle byer igen – i sær de små. Årsdale og Listed er langsomt ved at udvikle sig til spøgelsesbyer til trods for, at de er attraktive forstæder til helårsbyen Svaneke med en meget eftertragtet privatskole, helårsåben restaurant og to seriøse værtshuse.

BYFORENINGEN OG PIRAT-HUSENE

I årsberetningen for Gudhjem By- og Museumsforening 2018 skriver formanden under rubrikken TOMME HUSE:

”Forsat et hedt emne. Kommunen har nu i to år øget sin indsats, men der er langt igen; vi har stadig mange ulovligt tomme huse i byen. Det er vores håb, at den kommende ny boligpolitik i kommunen vil sikre en mere intensiv kommunal indsats og en øget information, der vil virke afskrækkende over for mulige nye overtrædere. Vi har taget flere initiativer over for kommunen i årets løb; oftest i samarbejde med Svaneke Byforening. Desuden har vi lavet en ’Velkomstpjece til Nye Borgere’, og herunder et indstik om bopælspligten. Den er omdelt til alle helårshustande i starten af 2019.”