GUDHJEM BYFORENING: JAGTEN PÅ PIRAT-HUSENE SKAL INTENSIVERES + OM TRAFIKKEN I GUDHJEM

Klokken er 9, kirkeklokkerne bimler og Dannebrog går til tops på Gudhjems berømte klippeknold. Foto©JørgenKoefoed.

Referat af møde i bygruppen den 23. august 2018:
Deltagere: Hans Jørgen Jensen (afbud), Hans-Martin Bloch, Ole Christensen, Lasse Falkenberg, Flemming Willum, Peter Stange Jensen, Zitta Østergaard (ikke tilstede), Niels Vendelbo, Tine Hammarlund (afbud) / Lucas Schmidt (suppleant), Laila Løvstad (ikke tilstede), Jørgen Kofoed, Maj-Britt Clausen, Claus Andersen, Jørgen Jespersen, Käthe Bruun Jensen.

Nye medlemmer i gruppen:
Claus Andersen og Jørgen Kofoed er trådt ind i gruppen.

Sagen om Bjarkes aktiviteter på Gudhjem Havn:
Ikke tilfredsstillende at der stadig står en ’bar’ – som har større mål, end det der blev udmeldt på mødet med kommunen, hvor repræsentanter for de forskellige foreninger i Gudhjem deltog. Men kommunen har givet dispensation til den. Kommunens administration af havnen og havnearealerne er ikke tilfredsstillende.

Oversigt over, hvilke havnearealer der lejes ud – og på hvilke driftsvilkår:
Leif Olsen [SF] vil iværksætte, at der bliver udarbejdet et oplæg om, hvad havnene og havnearealerne på øen kan bruges til. Oplægget skal til drøftelse med de forskellige havnebestyrelser. Der kan komme forskellige løsninger for de forskellige havne, men udgangsskabelonen bliver den samme, men oversigt over hvilke havnearealer der er lejet ud, foreligger pt. ikke pga. sygdom i forvaltningen.

Hvad er foreningens vigtigste synspunkter på havnearealernes anvendelse og drift?
Kommunen vil udarbejde en rapport over havnenes tilstand, og derefter vil der blive udarbejdet en vedligeholdelsesplan.

Der bliver snart frigivet 750.000 til vedligeholdelse af havnen. De går ikke til havneporten.

En klimasikring ved parkeringsområdet er nødvendig, for at sikre mod oversvømmelse, som hænder ca. en gang årligt.

Havnens indtægter ligger et stykke over 400.000 kr. Den eksakte indtægt bør indhentes, så det er muligt at forholde sig til havnens økonomi/budget.

Trafikafviklingen og parkeringen i denne sæson og kommunens kommende trafik- og P-strategi. Flemming Willum gør status.
Det fælles oplæg fra byens foreninger, som man er enige om, er blevet positivt modtaget i kommunen. Leif Olsen [SF] har udtalt, at den lokale enighed giver ham en stor fordel, når det skal behandles politisk.

Det er kun 25 % af P-indtægterne, som kan ’genbruges’ i byen, til f.eks. en P-vagt. (de resterende 75% af P-pengene får staten). Shuttle-bus vil der ikke være penge til inden for den økonomiske ramme, der er pt.

Der bliver etableret flere busholdepladser ved tanken.

Det vigtigste er at få etableret P-pladserne på hotelgrunden snarest og senest inden næste sæson. [Kommunen har fået udarbejdet en rapport fra konsulentfirmaet VIATRAFIK, som peger på alle de steder, hvor der kan skabes extra P-pladser i og omkring Gudhjem. Se rapporten fra Byforeningens Trafikgruppe nederst i dette indlæg]

De tomme huse. Kommunens indsats og foreningens. Hvad gør vores særlige boliggruppe. Hvor meget magter vi som forening?
Formanden Jørgen Jespersen har igen anmodet kommunens jurist Torben Andersen om følgende oplysninger:

  1. Antal helårsboliger i Gudhjem-Melsted hvor der ikke er nogen tilmeldte. (= tomme huse)
  2. Hvor stor en del af det samlede antal tomme huse i de 8 byer udgør dette antal.
  3. Hvor mange af antallet i 1) har I skrevet til (= antal sager)?
  4. Hvor mange sager er afsluttet og med hvilke resultater.
  5. Hvor mange af de 13 ejere, som vi skrev til (med kopi til jer) og som angiveligt udlejer til fritidsformål, har I henvendt jer til.
  6. Er nogle af disse sager afsluttet. Hvor mange?
  7. Har I indtil nu anmeldt ejere i Gudhjem-Melsted til politiet for overtrædelse af lovgivningen på området? I givet fald hvor mange?

Byforeningen overvejer pt. sin rolle, og hvorledes vi kan påvirke kommunalbestyrelsen til at intensivere indsatsen (= flere ressourcer).

En advokat vil blive spurgt om følgende:

Såfremt kommunen ikke følger op på den lovgivning, der er på området, vil det så være muligt at klage til Ankestyrelsen over, at kommunen ikke overholder a) Boligreguleringsloven b) Planloven c) Håndhævelse af CPR loven.

Er det muligt for en by/borgerforening at anmelde personer, der overtræder a) Boligreguleringsloven b) Planloven c) Sommerhusloven og få henholdsvis politi/Erhvervsstyrelsen til at forfølge sagerne. Eller er det kun kommunen, der kan foretage anmeldelsen som håndhævere.

Byforeningen vil henvende sig til pressen og tage udgangspunkt i Fakta Arket [offentligt på bloggen ’Mellem Gudhjem og Paris’ 22. august] samt de initiativområder, der fremgår af den politiske behandling i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

INITIATIVER

I de fortsatte bestræbelser på at sikre, at bopælspligten overholdes i de 8 byer, ser vi umiddelbart følgende mulige initiativer:

Fortsættelse af det ovennævnte igangværende arbejde.

Arbejde med etablering af en dialog med ejerne af ubeboede boliger til helårsbeboelse i de 8 byer forsættes, og der søges indledningsvis etableret en konstruktiv dialog med henblik på, at boligerne igen kan anvendes til helårsbeboelse.

Derudover intensiveres arbejdet med kontrol af den ulovlige anvendelse af helårsboliger til ferie- og fritidsformål. Arbejdet skal dels have fokus på politianmeldelser, dels have fokus på indsamling af bevismateriale til brug for politiets arbejde med politianmeldelserne.

ETABLERING AF EN ’TILFLYTTER-LISTE’

I et samarbejde mellem enheder i kommunen kan der etableres en serviceløsning, hvor tilflyttere kan tilbydes boliger, som vil blive ledige som led i bestræbelserne på, at boliger til helårsbeboelse (igen) anvendes til helårsbeboelse, uanset om boligerne på det seneste slet ikke har været beboet, eller at boliger efter en ulovlig anvendelse igen skal anvendes til helårsbeboelse.

DIALOG MED LOKALFORENINGER

Etablering og udbygning af dialogen med lokalforeningerne i de 8 byer vil fortsat udgøre en vigtig del af opgaven med at sikre, at bopælspligten overholdes. Selvom det er en myndighedsopgave at reagere på overtrædelser, er det vigtigt, at opgaven også er forankret i lokale interesser og behov.

DIALOG MED UDLEJNINGSBUREAUER

Etablering af dialog med bureauer, der formidler udlejning af ferieboliger på Bornholm. Målet skal være, at bureauerne bliver særligt opmærksomme på kunder med boliger i de 8 byer, så kunderne kan undgå at udleje boliger til ferie- og fritidsformål, og derved overtræde bestemmelser om bopælspligt, så de risikerer politianmeldelse etc.

DIALOG MED LOKALE EJENDOMSMÆGLERE

Etablering af dialog med de lokale ejendomsmæglere om bestemmelserne om bopælspligten i de 8 byer, således at ejendomsmæglerne i deres formidling og rådgivning af sælgere og købere af boliger i de 8 byer kan sikre, at der er fuld viden om bopælspligten i de 8 byer, og at en erhvervelse og anvendelse af en bolig i en af disse 8 byer i strid med bopælspligten vil være ulovlig og forbundet med en betydelig risiko for politianmeldelse etc.

DIALOG MED LOKALE ADVOKATER

Etablering af dialog med de lokale advokater om deres forpligtelser i forhold til rådgivning af klienter om bopælspligten og anvendelsen af boliger i de 8 byer med bopælspligt og risikoen for politianmeldelse, hvis anvendelsen vil være i strid med bopælspligten.

DIALOG MED SKAT

Etablering af en dialog med SKAT om visse boligejeres selvangivne indtægter og udgifter ved deres udlejning til ferie- og fritidsformål. Dette skal ske med henblik på at opgøre fortjenesten, som boligejerne har opnået ved den ulovlige udlejning. I forbindelse med en politianmeldelse for ulovlig udlejning til ferie- og fritidsformål kan politiet anmodes om at konfiskere fortjenesten ved den ulovlige udlejning.

EVENTUELT

Er GBM synlige nok – lokalt og i pressen? En del af mødedeltagerne fandt foreningens synlighed i medierne alt for ringe. Jørgens blog er let at få historier i. Info-problemet tages op i bestyrelsen.

HOTELGRUND ØVERST I GUDHJEM KAN BRUGES TIL 500 NYE P-PLADSER

Forsiden på den rapport som VIATRAFIK har udarbejdet om Gudhjem.

Kommentarer fra Gudhjem Trafikgruppe til “Gudhjem Parkeringsstrategi. Screening af mulige tiltag” (notat fra ViaTrafik dateret 31.1.2018) – og alternativt forslag.

GUDHJEM TRAFIKGRUPPE, repræsenterende Gudhjem Erhvervs- og Handelstandsforening, ChristainsØ-farten, Flådeselskabet Atlanten samt Gudhjem By- og Mindeforening, har været samlet den 27. februar 2018 og har i fuld enighed vedtaget følgende kommentarer til ViaTrafiks screeningsnotat og ­– inspireret heraf ­– skitseret et konkret løsningsforslag til parkerings- og trafikafviklingsstrategi for Gudhjem. [Den 24 siders rapport ‘Gudhjem Parkeringsstrategi – Screening af mulige tiltag’ gengives nederst i dette indlæg].

OM ØGET PARKERINGSFACILITETER

P-pladsen ved tankstationen er som regel fyldt op det meste af dagen. Det viser at gæsterne både kan og gerne vil have den oplevelse at gå ned gennem Gudhjem. Planen om eventuelt at købe autoværkstedet ved tanken er passé, da det nu er blevet købt af AutoMester. Foto©JørgenKoefoed.

Vi ønsker ikke kapacitetsudvidelse nede i byen, kun oven for byen, og her bør der skabes mulighed for en stor udvidelse af hensyn til den fremtidige belastning. Derfor siger vi NEJ TAK til forslag A, B og C. Og JA TAK til forslag D (Gudhjem Auto, hvis grunden kan helt eller delvist erhverves) og E (bag svømmehallen). Men først og fremmest F (museumsgrunden) eller G (hotelgrunden) bør komme i spil, da det kun er her, der kan skabes stor kapacitet.

Vi er helt enige med notatets konklusion, nemlig at G er at foretrække på grund af placering på vandsiden af landevejen samt gode muligheder for attraktiv gående adgang til byens centrum.

En sådan P-plads kan udbygges i etaper og bør udformes som en ’grøn’ P-plads uden asfalt og med gode adgangsforhold for kørende.

MEN en sådan P-pladsudvidelse oven for byen vil efter Trafikgruppens opfattelse nødvendiggøre en shuttlebus-ordning i dagtimerne på grund af gå-afstandene fra de forskellige P-pladser oven for byen. Det er efter vores opfattelse nødvendigt, at løsningsforslag hertil udvikles og vurderes. Det bør umiddelbart være en opgave for BAT. Men trafikgruppen bidrager gerne. Etableres P-plads uden shuttlebus-ordning kan det risikere at blive en fiasko!

OM DE TRE TRAFIKAFVIKLINGSFORSLAG

Vi er enige med oplægget i, at løsning 1 (nuværende ensretning) gør det attraktivt at køre ned i byen. Det er netop et af vore problemer. Og det er uholdbart at fortsætte således, med mindre der sker supplerende regulering.

Løsning 2 og 3 bygger på, at Serpentinervejen gøres dobbeltrettet (som om vinteren) og dermed kan aflaste Brøddegade som eneste nedkørsel i byen. I løsning 3 er der suppleret med begrænsning af kørsel ad Brøddegade i dagtimerne (kun ærindekørsel kl 10-16).

I begge disse forslag ændres ensretningen af Løkkegade, og al biltrafikken mødes fra begge siden i krydset Løkkegade/Brøddegade og ledes af den snævre vej lige bag vandrerhjemmet til Ejnar Mikkelsensvej, hvor ensretningen er uændret. Dette vil efter vores mening skabe kaos og stor belastning i bycentrum samt forvirre bilisterne. Vi siger derfor NEJ TAK til en sådan løsning. Der bør derfor ikke være adgang ned i byen ad Serpentinervejen.

Den skitserede mulighed i løsning 3 med kun at tillade ærindekørsel i dagtimerne er absolut et interessant element, især kombineret med P-zoner og P-afgift/tidsbegrænsning, men der er ikke enighed ii gruppen om at anbefale et sådant element for nærværende.

Derimod har vi drøftet en alternativ regulering, styret alene af P-afgift; den præsenteres i trafikgruppens nedenstående forslag til ny parkerings- og trafikafviklingsstrategi.

Inden da vil vi udtrykke vores fulde støtte til notatets oplæg om bred udbygget information om de særlige parkeringsforhold i og omkring Gudhjem.

Og vi må gentage, at uanset valg af løsning vil der blive et stort behov for daglig P-kontrol nede i byen med opgaver, som er tilpasset den valgte løsning.

Endelig bemærker vi, at notatet ikke forholder sig nærmere til turistbuskørslen. Vi minder om vores tidligere nævnte forslag, nemlig at det stadig skal være sådan, at busser med ældre og gangbesværede selvfølgelig skal kunne køre ned i byen og parkere og afsætte/optage passagerer der, mens andre busser, især busser med skoleelever, skal holde oven for byen. Der bør derfor skabes mulighed for busparkering ved F24.

TRAFIKGRUPPENS LØSNINGSFORSLAG

Inspireret af notatet foreslår trafikgruppen en løsning med 3 sammenhængende hovedelementer:

Der opbygges en stor ’grøn’ P-plads oven for byen på hotelgrunden (G) med gode tilkørselsforhold og god stiforbindelse til bycentrum/havn. Etapevis udbygning mulig.

Der etableres en GRATIS shuttlebusordning i dagtimerne fra denne P-plads med opsamling ved P-pladserne v/Svømmehallen og v/F24 og med 3-4 stoppesteder nede i byen (ca. 4 ture pr. time).

Den nuværende ensretning nede i byen opretholdes, og der etableres P-zone omfattende hele byen (incl. Grevens Dal-kvarteret) med indkørsel v/ankeret. I hele P-zonen indføres timebetaling kl. 10-16, dog således at 1. time er gratis. Beboere i zonen og feriehusejere med flere får licens til deres biler. Licensen skal være gratis eller lige dække administrationsomkostningerne; timeprisen bør som udgangspunkt være 20-25 kr., men kan justeres, hvis trafikbelastningen bliver for stor. Den gratis start kan også justeres, hvis der er behov for det.

Altså: Attraktiv gratis parkering oven for byen med shuttlebus-ordning og med P-afgift overalt nede i byen (dog 1. time gratis). Tydelig skiltning, bred information om ordningen og effektiv kontrol – samlet ser vi det som grundlaget for ordentlige forhold i byens gader og stræder i turistsæsonen, til glæde for såvel beboere, erhvervsdrivende og de mange gæster!

Provenu fra P-afgiften vil formentlig kunne dække en væsentlig del af driftsomkostningerne, herunder en passende P-kontrol.

Trafikgruppen ser meget gerne, at ovennævnte løsningsforslag analyseres og detaljeres af kommunen og derefter drøftes på et nyt møde mellem trafikgruppen og kommunen.

Med venlig hilsen
Gudhjem Erhvervs- og Handelstandsforening
Christiansø-farten
Flådeselskabet Atlanten
Gudhjem By- og Mindeforening

Gudhjem den 4. marts 2018

TRAFIKFORSLAG FOR GUDHJEM UDARBEJDET AF VIATRAFIK

PS: ANGÅENDE SHUTTLE-BUSSEN

27. august modtog Bloggen denne mail fra Formanden fra Trafikgruppen under Gudhjem By- og Mindeforening – Flemming Willum:
JEG HAR NETOP TALT med direktøren for Gudhjembus, Mark Palmquist, mht. vores forslag om at etablere en shuttle-bus i Gudhjem. Mark var umiddelbart positivt stemt overfor ideen og vil gerne vurdere/sondere mulighederne i et samarbejde med os. Hans Jørgen Jensen og undertegnede har for nylig foretaget en del research på området, og vi er enedes om at påtage os opgaven. Vi tager således et møde med Mark sidst i september.