AFBRYDENDE NYHED: HOVEDPARTEN AF BORNHOLMS TIDENDES MEDARBEJDERE ER GÅET I FLÆSKET MED EN IS-HAMMER PÅ CHEFREDAKTØREN

Øjvind Hesselager blev selvfølgelig interviewet på TV2/Bornholm ved sin tiltrædelse som chefredaktør på Bornholms Tidende. Foto©JørgenKoefoed.

SOM DE FLESTE ved, fik Bornholms Tidende ny chefredaktør december 2019. Her tiltrådte Øjvind Hesselager som afløser for Søren ’Solskin’ Christensen, som rykkede til Nordjylland, hvor han blev chef for Nordjyske Medier.

Hesselager fortsatte den gode udvikling af avisen, som Søren havde startet. I dag fremstår Tidende som en helstøbt avis, som under de givne omstændigheder næppe kan blive bedre.

Der er blevet gået efter struben på mange personer og sager i fx Regionskommunen. Lige nøjagtig dét der gør en lokalavis vedkommende. Men nu er der kommet skår i den gode udvikling.

16 ud af bladets 25 redaktionelle medarbejdere har sendt et brev til avisens administrerende direktør Kim Ekland. De er meget utilfredse med Hesselagers ledelsesstil og ønsker ham banket på plads.

BALLADE I DET TIDLIGERE JOB

Øyvind Hesselager blev i foråret 2019 fyret fra sit job som redaktør af fagbladet Journalisten, fordi ledelsen af Journalistforbundet mente, han var gået for vidt i sin kritik af dem.

I en pressemeddelelse udsendt af Dansk Journalistforbund [DJ] juni 2019 udtalte formand Lars Werge, ’at det skyldtes, at der var slidt på relationen mellem ledelsen i DJ og Journalistens redaktør’ og tilføjede:

”Øjvind har været en passioneret redaktør, som har lagt liv og sjæl i udvikling af bladet. Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for ’Journalisten’ for at skabe en anden og ny relation”

Herefter udsendte Øjvind Hesselager også en pressemeddelelse, hvor han blandt andet anførte følgende:

”I en tid med hård kritik af medierne, har jeg vogtet nidkært om den journalistiske etik. Og selv om vi er gået til stålet, kan jeg notere, at Pressenævnet i min tid aldrig har fundet anledning til kritik. Det synes jeg i al beskedenhed, at også udgiveren Dansk Journalistforbund skal være stolte af.”

Fyringen vakte en helveds ballade blandt Journalistforbundets medlemmer. Deres fagblad havde fået redaktionel frihed i forhold til bestyrelsen, og kunne og skulle således holde et vågent øje med, hvad der foregik i de inderste kroge af Journalistforbundet. Man kan sige, at Øjvind blev fyret fordi han havde passet sit arbejde.

Men, som Din Blogger skrev i omtalen af den nye chefredaktør, er han lidt af en ’bisse’, der måske havde passet bedre ind på Ekstra Bladets redaktion frem for på en ’henslumrende’ lokalavis.

DE KRÆNKEDE

Der er ikke noget at sige til, at det er gået galt for den hårdtslående Øjvind. Danskerne – lige fra skoleeleverne og til pensionisterne – er efterhånden blevet særdeles sarte. Den mindste mislyd og der lyder strax gråd og tænders gnidsel med krav om 25 timer hos en psykolog. Mange danskere har desværre efterhånden udviklet sig så meget til ’svagpissere’, at der i dag er mere brug for socialrådgivere, psykologer og støttepædagoger til at styre en virksomhed.

DE KÆNKEDES BREV TIL DIREKTØREN

Her er brevet til administrerende direktør Kim Erland, fremsendt 12. februar 2021 af bladets to tillidsfolk – Berit Hvassum og Mads Westermann ­– på vegne af 16 redaktionelle medarbejdere:

Kære Kim

Den 9. februar blev der afholdt medlemsmøde i Bornholms Tidendes Redaktionelle Medarbejderforening. Her blev det besluttet at udforme og fremsende følgende til dig i din egenskab af administrerende direktør for Bornholms Tidende A/S.

Dette brev er et bekymringsbrev formuleret i fællesskab af 16 menige redaktionelle medarbejdere på Bornholms Tidende.

Vi vil gerne udtrykke vores store bekymring over Øjvinds personaleledelse og redaktionelle ledelse. Vi oplever at årsagen til mange af de problemer, vi som medarbejdere og som organisation oplever, skal findes her.

PERSONALELEDELSE

Vi oplever, at Øjvind ikke tager sin del af ansvaret for problemerne med det psykiske arbejdsmiljø på redaktionen. Vi oplever, at hans ledelse er inkonsekvent og mangelfuld og i nogle situationer direkte skadelig for arbejdsmiljøet og for avisens renommé.

Vi oplever ligeledes en manglende evne eller vilje til at gribe rettidigt ind overfor mistrivsel og direkte funktionsnedsættelse eller sygdom blandt de redaktionelle medarbejdere. Det lægger et stort pres på den samlede redaktion, der i forvejen er hårdt presset.

Vi oplever, at Øjvind har stor aktivitet på detaljeniveau og meget redundans i sine mails til medarbejdergruppen. Indholdet af hans mails skaber ofte unødvendig uro og distraktion.

Vi oplever en manglende evne eller vilje til at tage de opfølgende samtaler, som er en nødvendig del af at etablere og fastholde en ny strategi eller en ny arbejdsrytme.

Vi oplever en manglende kontinuitet i forhold til medarbejderudvikling. Flere medarbejdere har eksempelvis ikke været til MUS [MedarbejderUdviklingsSamtale. red.] endnu, mere end et år efter at han tiltrådte stillingen som chefredaktør. En del af de medarbejdere, der har været til MUS, har oplevet, at der ikke bliver fulgt op på aftaler fra samtalen.

Vi oplever en manglende evne eller vilje til at integrere nyansatte og praktikanter. Herunder at sikre at praktiske forhold er håndteret inden medarbejderen starter. For nogle medarbejderes vedkommende er

der er uoverensstemmelse mellem det, medarbejderen er blevet stillet i udsigt, og de opgaver de reelt får.

Sidst men ikke mindst oplever vi en manglende forståelse af en personaleleders opgaver udadtil. Mest alvorligt eksempelvis afskærmning af journalister og fotografer fra udefrakommende kritik og angreb.

REDAKTIONEL LEDELSE

Vi oplever et manglende overblik over produktionen, et manglende indblik i journalisternes arbejdsbyrde, en manglende styring af avisen, og en manglende fornemmelse for nyheder og strukturel rolle – og vagtfordeling i forhold til at fange de væsentlige nyheder først.

Vi oplever skiftende udmeldinger om, hvor ansvaret for forskellige opgaver ligger.

Vi oplever mange initiativer og udmeldinger i forhold til redaktionel udvikling, hvoraf flere er positive og peger fremad. Men de bliver ikke fulgt op og fastholdt, og der forekommer ikke at være en bevidst strategi og en fastholdelse af samme.

Vi oplever, at Øjvind ikke er i stand til at bidrage med faglig sparring. Ofte fordi han ikke har tilegnet sig den nødvendige baggrundsviden, eller ikke giver sig tid nok til at gøre det i situationen.

Vi oplever manglende synlighed overfor og dialog med læsere og det omgivende samfund. Det fører til manglende positionering af Bornholms Tidende som øens mest væsentlige medie.

Vi finder det problematisk, at vi har en chefredaktør, som ikke har sin primære bolig på Bornholm. At Øjvind ikke opholder sig på Bornholm uden for arbejdstiden, giver ikke den nødvendige tilknytning til og viden om Bornholm. Det er et uheldigt signal at sende, både til medarbejdere og avisens læsere.

Den eneste konkrete indsats vi har set, for at afhjælpe arbejdsmiljøproblemerne og arbejdspresset er at gøre Nanna [redaktionschef Nanna Krogh. Red.] til omdrejningspunktet for al redaktionsledelse. I praksis redigerer hun, styrer online-flowet og er indtil videre også web-redaktør. Hun spænder over meget mere end redaktionsledelse, og vi er bekymrede for, hvad det på sigt får af konsekvenser, både for hende, for os som medarbejdere og for kvaliteten af det medie, vi producerer.

OPSUMMERING

Opsummerende oplever vi den nuværende situation som værende totalt uholdbar. Både over for de menige redaktionelle medarbejdere og ikke mindst over for Bornholms Tidendes rolle som et betydende og overlevelsesdygtigt lokalmedie på Bornholm.

Vi har som medarbejdere forsøgt at adressere problemerne ved at henvende os direkte til Øjvind, både individuelt og via vores tillidsrepræsentanter. Det har desværre ikke haft den ønskede effekt.

Vi havde håbet på øget dialog, fælles forståelse af problemerne og en fælles tilgang til en løsning af problemerne.

Tværtimod har vores tillidsrepræsentanter oplevet flere eksempler på tillidsbrud og lemfældig omgang med fakta. Det er ikke acceptabelt og det er virker ikke befordrende for det fortsatte samarbejde mellem Øjvind og medarbejderne.

Når vi henvender os direkte til dig som direktør, er det for at udvise rettidig omhu og for at sikre, at du er fuldt orienteret.

Det er også i en forventning om at vi på grundlag af dette bekymringsbrev kan indlede en direkte konstruktiv dialog om, hvordan problemerne afhjælpes på kort og lang sigt, så Bornholms Tidende ikke mere behøver udkomme på trods.

Læs Bloggens omtale af den nytiltrådte chefredaktør Øjvind Hesselager:

HVEM ER HAN EGENTLIG, HAM DEN NYE CHEFREDAKTØR PÅ BORNHOLMS TIDENDE
26. oktober 2019