HJERNER I FÆRD MED AT UDTÆNKE DE KLOGESTE M2 I GUDHJEM?

Gudhjem Bibliotek & Universitet er et af Gudhjems få kulturhuse. Politikerne kunne godt kunne tænke sig at sælge bygningen og  flytte aktiviteterne ud af byen. Foto©JørgenKoefoed.

Måske en god idé, at flytte Gudhjemhuset og alle dens aktiviteter til større lokaler i det halvtomme plejehjem på den anden side af vejen. Foto©JøtgenKoefoed.

GRUPPEN DER ARBEJDER med problematikken omkring en eventuel flytning af Gudhjems to kulturhuse – Biblioteket & Universitetet og Gudhjemhuset – var atter samlet til møde. Det skete 2. februar. For de meget interesserede bringes det fulde referat nederst i indlægget.

Her skal blot opridses de tiltag, som gruppen arbejder videre med, og som i sidste ende skal præsenteres for kommunalbestyrelsen i løbet af maj 2019:

Der indrettes et par værelse i det gamle plejehjem, som tilrejsende besøgende til plejehjemsbeboerne kan leje sig ind i.

Væverne har i øjeblikket to rum i det gamle plejehjem. De ønsker ét stort rum, der kan rumme flere væve. I øjeblikket står de for tæt og desuden er der flere på venteliste.

De mange brugere af Gudhjemhuset kan se en fordel i at flytte til Plejehjemmets store ’Pejsestue’ med tilstødende lokaler. Det drejer sig bla om Aktive Kvinder, Bridgefolket, Møbelplolsterne, Værkstedsfolket, Datastuenn, Musikerne og De Unge.

NÅR GUDHJEMHUSET BLIVER TOMT

Kommunen kan enten vælge at sælge huset og fx bruge pengene til istandsættelse og ombygning af det gamle plejehjem til de nye indflyttere. Men der er også forslag fremme om, at indrette huset til et mindre erhvervshus, hvor selvstændige kan leje et kontorlokale. Eller indretning af lejligheder.

Gruppen fastholder indstændigt, at Gudhjem Bibliotek & Universitet med sejlernes bade- og vaskerum i kælderen bevares uændret.

Der er nyt møde mandag 4. marts 19:30 – 21:00.

DET FULDE REFERAT FOR DEM DER VIL
VIDE DET HELE

KLOGE M2 i GUDHJEM
Referat fra møde 7. februar 2019
Deltagere:
Fra Bornholms Regionskommune/Ejendomsservice: Morten Vestergaard [MV]
Gudhjem By- og Museumsforening: Käthe Bruun Jensen, Ole Stigemo, Mai-Britt Löve Clausen, Hans Jørgen Jensen [HJ]
Gudhjem Erhvervs- og Handelsstandsforening: Peter Jensen
Gudhjemhuset/Aktive Kvinder: Frits Skifter Hansen, Flemming Kure, Bente Jørgensen og Dorthe Frausing
Gudhjemvæverne: Anne-Marie Rubæk [formand] og Dita Hansen [underviser]
Plejecenter Klippebo/Hjemmeplejen/Sygeplejen: Charlotte Pedersen [leder af Plejecenter Klippebo].
Mødeleder og referent: Hans Jørgen Jensen

DAGSORDEN

1) Opsamling på mødet fra sidst vedr. de forskellige arbejdsopgaver/møder/research – herunder især oplevelsen fra mødet på Solstien 1, og forslag til fordeling af aktiviteter der i dag foregår i Gudhjem-huset, – men som måske fremover kan foregå på Solstien 1.

2) Påbegynde ønskeliste vedr. renovering og indretning – samt tilhørende økonomi

3) Økonomi. Kort gennemgang af den fremsendte oversigt vedr. økonomi for de 3 huse i spil. Vil eventuelt overskud fra salg af Gudhjem-hus kunne anvendes til istandsættelse af Solstien 1?

4) Mulig tidsplan – hvor hurtigt kan det gå? Skal der forberedes politisk dagsorden, før man må noget?

5) Fremtiden for Gudhjem-huset? – Kan det tænkes at et lokalt non-profit selskab overtager/køber/lejer huset? (mulig interesse fra aktører der efterlyser lokalt kontorfællesskab/erhvervs-hus)

REFERAT

Ad 1) og 2)
En gruppe med repræsentant fra Gudhjemhusets brugere og Solstiens brugere har sammen med Morten Vestergaard mødtes 31. januar på Solstien 1 – primært med det formål at gennemgå henholdsvis behov og mulig fordeling af aktiviteter i de mange ledige m2.

Klippebo kunne godt tænke sig at få samlet deres personale- og depotrum i den vestlige del af Solstien 1 – fordelt på såvel stueplan som 1. sal. Der kommer en udfordring når/hvis der fremover kommer mange flere ‘fremmede’ brugere i huset. Personalefaciliteter og depotrum skal helst adskilles fra resten af husets brugere.

Ligeledes vil det blive nødvendigt med aflåste døre ved gangen over til selve Klippebo. Endelig er der ønsker fra Charlotte om mulig indretning af et Pårørende-rum, idet en del af beboerne på Klippebo jævnligt får besøg af tilrejsende. Det ledige værelse på 1. sal – oven på Pejsestuen ved siden af Trubergs værelse – er stort og rummeligt med bad og toilet – virker ifølge Charlotte umiddelbart ideelt.

Personalefaciliteterne trænger seriøst til et løft [modernisering]. Charlotte kontakter den ansvarlige indenfor Ejendom & Drift for at fremlægge ønsker samt få en vurdering af omkostning.

Væverne har især to ønsker – dels at deres rum er samlet – særligt af hensyn til undervisningen for at lette kommunikationen mellem lærer og væverne – dels at få lidt mere plads, da de har en venteliste og ønsker nogle flere væve. Endvidere er det tydeligt, at de nuværende forhold gør at man sidder meget tæt. En mulig løsning er at indrette området mellem Pejsestue og gang til Klippebo – på begge sider af gangen. Umiddelbart vil man kunne få samme areal som i dag, men mere samlet. Og på sigt kan overvejes, om erhvervslejemål kan flyttes til andet lokale, så væverne derved kan få lidt bedre plads.

Gudhjemhusets brugere kunne se muligheden af at Aktive Kvinder, Bridgefolket samt Pensionistforeningen, alle kunne anvende Pejsestuen, hvis de samtidig kan have adgang til et par depotrum til deres hjælperedskaber, spillekort mv. To depotrum tæt på Pejsestuen syntes ideelle til dette.

Depot for Gudhjem Eventgruppe ville sandsynligvis kunne være i to store skunkrum på 1. sal.

Følgende mangler forslag til placering:

Brugerne af DATASTUEN har to valgmuligheder – enten at få rum på Solstien 1 – eller måske at anvende Universitetet. En udfordring ved sidstnævnte er den ret stejle og lange trappe. På Solstien er adgangsforholdene meget nemmere. En flytning til Solstien indebærer at der skal installeres netforbindelse/-stik mm.

MØBELPOLSTERNE råder nu over 22 m2, og der skal findes rum til deres aktiviteter. En mulig flytning til Multihuset i Østerlars er blevet nævnt – men det er møbelpolsterne selv, der skal bestemme! HJ tager kontakt.

MUSIKERNE har et rum på 26 m2 i Gudhjemhuset. Der er ét aktivt band + et nyt band under etablering. Indretning af musikrum kræver lydisolering. En mulig placering i kælderplan blev ’skudt ned’ af MV, der havde forespurgt i BRK’s byggetekniske afdeling. Umiddelbart ville det ikke kunne lade sig gøre at have aktivitet i kælderplan, der kræver ophold. En mulig flytning til Multihuset i Østerlars er blevet nævnt – men det er musikerne selv, der skal bestemme! HJ tager kontakt.

DE UNGE – har ikke været tilstede de sidste par møder – men interessen er intakt. En uformel kontakt fortæller, at det drejer sig om en gruppe på 10-15 unge.

En lille VÆRKSTEDGRUPPE kunne eventuelt få indrettet et rum med henblik på fælles benyttelse blandt Gudhjemhusets Værkstedsgruppe og Klippebos ditto.

Andre ønsker der er fremhævet:

  • Tilflytterbolig/leje-lejligheder
  • Klubværelser til udlejning
  • Billardrum
  • Værksted

Det ser ud til, at der stadig vil være et par ledige rum med mulighed for indretning af et par klubværelser.

Nye ’rygter’ fortæller at Hjemmeplejen måske flytter til Tejn sidst på året. 1. salen oven på Truberg kunne måske med fordel reserveres til indretning af to leje-lejligheder.

Morten bistået af repræsentanter for Gudhjemhuset og HJ samt via sparring fra Charlotte udarbejder til næste møde en farvelagt plantegning med forslag til de foreløbige fordelingsønsker.

Ad 3)

Sammen kiggede vi på den fremsendte økonomiske oversigt over driftsudgifter for de 3 huse: Solstien, Gudhjemhuset og Bibliotek/Universitet. Det mest iøjnefaldende er den meget store lejeudgift der er på Solstien.

Arbejdsgruppens forespørgsel vedrørende mulig disponering over eventuelt overskud ved salg af Gudhjemhuset er uafklaret. MV har endnu ingen viden om, hvad der sker på området.

Behov for renovering af personalefaciliteter vil være der, uanset om flytning af Gudhjemhuset kommer til at ske eller ej, hvorfor der bør søges sam-finansiering fra Ejendom & Drifts almindelige renoveringsmidler.

PENSIONISTFORENINGEN gjorde opmærksom på, at der er installeret teleslynge i Gudhjemhuset, og at dette anlæg naturligvis skal følge med og geninstalleres, såfremt man flytter til Solstien.

Næste skridt er at få en byggeteknisk gennemgang af huset og at få dannet et overblik over alle brugergruppers ønsker ved en eventuel flytning. Alle opfordres til at byde ind med ønsker, hvorefter en byggeteknikker bestilles til at udregne overslag, så vi kan få dannet et foreløbigt over økonomi.

Bygningen fremstår som en sund og stærk bygning, når man kigger på ydervægge og tag. Men alle vinduer samt flere døre bør umiddelbart udskiftes. Dernæst vil der være behov for flere indvendige ændringer.

En udfordring kan blive byggetekniske krav samt ikke mindst krav vedrørende brandtekniske forhold.

Nødvendige investeringer i forhold til brandsikkerhed, IT, Teleslynge mv. er en selvfølge.

Ad 4)

Tidsplanen tilsiger at vi skal være klar med indstillingsmaterialet til udvalgsmødet i maj 2019. Det vil sige, at vi har et par måneder mere til at samle forslag, ønsker og få dannet os et overblik over de økonomiske omkostninger.

Ad 5)

Såfremt det ender med en flytning af aktiviteterne fra Gudhjemhuset, blev der luftet et par ideer om en mulig fremtid for huset. En mulighed kunne være, at indrette en form for et mini-erhvervshus med kontorfællesskab (en gruppe på 5-6 selvstændige erhvervsdrivende har vist interesse).

En anden mulighed der blev luftet, var ønsket om at indrette et par lejeboliger. Et kig på matrikelkortet viste, at ejendommen dækker over selve Gudhjemhuset, sidebygningen hvor Murer-Jan i dag har sit værksted samt det meste af gårdspladsen.

MV kunne ikke svare på spørgsmål vedrørende proces og muligheder, såfremt det ender med en flytning fra Gudhjemhuset efterfulgt af salg.

Næste møde mandag 4. marts kl. 19:30 – 21:00
på Gudhjem Universitet.