IGEN LAG-PENGE TIL GODE BORNHOLMSKE PROJEKTER

Kommunen har fået statspenge til at nedrive en række faldefærdige ejendomme – nu vil man gerne kunne genbruge noget af nedrivningsmaterialet. Modelfoto©JørgenKoefoed.

ÅRETS FØRSTE ANSØGNINGSRUNDE med LAG-projekter mundede ud i indstillinger af nogle interessante ø-projekter indenfor Landdistriktsdelen.

Der er blevet bevilget 300.000 kr. fra Landdistriktspuljen til en projekt med titlen MATERIALEVÆRKET. Et projekt med fokus på øget fremstilling og anvendelse af lokale byggematerialer. Desuden søgte Bornholms Regionskommune om midler til at forberede et projekt kaldet BYG 360. Det drejer sig om øget genanvendelse af byggematerialer fra de mange nedrivningsprojekter af faldefærdige ejendomme, som kommunen er i gang med. Filosofien for de to projekter er nært beslægtede og et samarbejde er sat på tegnebrættet.

Det har resulteret i en fælles ansøgning til LAG-Bornholm, og en anmodning overfor Landdistriktspuljen om at godkende det nye samarbejde, der samlet set kommer med nye og spændende perspektiver til den bornholmske byggebranche. Bestyrelsen valgte at indstille projektet til et investeringsbidrag på 350.000 kr. Nu afventes der svar fra Erhvervsstyrelsen, der administrerer såvel LAG-ordningen som Landdistriktspuljen.

TRE PROJEKTER MERE

Ud over ovenstående projekter indstillede LAG-Bornholm yderligere tre projekter. Møbelfabrikken i Nexø ønsker at indrette et en REPARATIONSCAFÈ. Et fænomen der breder sig i disse år, og som falder godt i tråd med tanken om øget genbrug og mindre ‘køb og smid væk’. Som led i projektet tilbydes andre lokalsamfund bistand til at organiserer tilsvarende andre steder på øen. Projektet modtog på den baggrund en indstilling om 145.000 kr.

Michelin-restauranten KADEAU blev indstillet til at modtage et investeringsbidrag på 60.000 kr. til en styrkelse af selvforsyningsgraden fra restaurantens eget gartneri. Projektet vurderes ikke at give den store direkte økonomiske gevinst, men branding og demonstrationsværdien forventes at være stor. LAG-Bornholm er en smule i tvivl om hvorvidt projektet rent faktisk er tilskudsberettiget, men ville lade det komme an på en prøve. Håbet er at projektet kan inspirere andre restauranter til lignende initiativer, der på sigt også kan understøtte det tidligere omtalte iMARKSÆTTERI på Bornholm.

Indenfor det maritime område var der blot indløbet en enkelt ansøgning, der kom fra Kampeløkkehavnen i Allinge. Her vil et nyt FÆLLESSKABSHUS forventeligt styrke havnens økonomi og skabe rammer for yderligere kystnært erhverv. Fælleshuset har modtaget tilsagn om 250.000 kr. til projektet.

PROJEKT FOR KYSTFISKERE

LAG-Bornholm har været med til søsætte et projekt med den meget lange titel: ‘Forbedret økonomi for bornholmske kystfiskere gennem optimering af det direkte salg ved etablering af abonnementsordninger, salgsevents, kokke-workshops og udvikling af innovative fiskeprodukter’.

Måske kan man sige at titlen stort set rummer hele projektbeskrivelsen. Projektet har foreløbig seks kystfiskere involveret, og håbet er at flere – såvel fiskere som andre aktører, også vil involvere sig. Set i lyset af de store problemer med sæler og skarver fiskerne i øjeblikket kæmper med, er der ingen tvivl om, at vi står med et kæmpe behov for action, hvis såvel fiskeri som hele kulturen omkring fiskeriet skal overleve.

NYE ANSØGNINGER TIL BEHANDLING

Fristen er udløbet for næste ansøgningsrunde. Det var 20. marts 2018. De indkomne ansøgninger vil blive behandlet på LAG-Bornholms bestyrelsesmøde 10. april 2018. Det er Erhvervsstyrelsen der melder ansøgningsfrister ud, hvorefter LAG- Bornholms bestyrelse beregner sig ca. 4 ugers sagsbehandlingstid (2-3 uger før bestyrelsesmødet og én uge efter). Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid er normalt 4-6 uger.

Tredie ansøgningsrunde har deadline 16. august 2018.

Alle ansøgninger sker elektronisk via PROMIS. Find det via www.livogland.dk, eller kontakt LAG-sekretær Hans Jørgen Jensen på 2042 3370 eller hjj@lag-bornholm.dk.

Se www.lag-bornholm.dk for yderligere oplysninger.

KOM TIL GENERALFORSAMLINGEN I AFTEN

Tirsdag d. 10. april, kl. 19.30 på Møbelfabrikken

P.t. er der ca. 20 tilmeldte til generalforsamlingen – men vi ser meget gerne flere ?
(giv gerne et praj af hensyn til kaffe-kage… sms til 2042 3370)

HVAD ER LAG?

Lokale Aktions Grupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Lokale aktionsgrupper modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen.

Der er to puljer i denne ordning: LAG-midlerne, som er forbeholdt landdistriktsprojekter og FLAG, som er det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.