MENIGHEDSRÅDET: GRAVERMEDHJÆLPER SØGES, KONFIRMATIONSDATOEN FLYTTES NÆSTE ÅR + ET PÆNT UNDERSKUD MED MEGET MERE

Gudhjem Kirke set fra Helligdomsvej. Foto©JørgenKoefoed.

Møde nr. 29, 10. marts 2023, hvor følgende var til stede: Kirsten Laurberg Lund, Mikael Juul Hammerlund, Bente Harild, Kim Bjarne Fønss-Lundberg, Lene Skovgaard, Ulla Pedersen og Tina Ravnbjerg Damholt.

Bloggen har plukket de vigtigste punkter:

 • Kirkebladet for april, maj og juni 2023 bliver uddelt 28. og 29. marts.
 • Der søges efter en ny gravermedhjælper.
 • Tina Ravnsbjerg Damholt syntes, at fastelavnsgudstjenesten for børn var en success med mange kirkegængere, og foreslog det skulle blive en tradition. Det sagde menighedsrådet OK til. Ligesom gudstjenesterne i januar og februar, der skiftevis blev afholdt i Gudhjem og i Østerlars kl. 10:30 var så en god oplevelse med flere kirkegængere, at det vil blive gentaget igen næste år.
 • Der var ikke nok kirkeblade i sidste kvartal. Der er bestilt 1.300 denne gang.
 • Store Bededag er som bekendt blevet afskaffet fra næste år. Derfor foreslår præsten, at konfirmationer flyttes til lørdag og søndag efter fredag 26. april. Bededagen falder normalt på fjerde fredag efter Langfredag.
 • Kræftens Bekæmpelse har ansøgt om at få opstillet en indsamlingsbøsse i kirken. Det blev afvist.
 • Menighedsrådet har modtaget pris på arkitekt-tegning og medfølgende rapport vedrørende genopsætning af himmel over prædikestolen.
 • Provstiet ønsker oplyst om, hvor mange parkeringspladser, der er ved den gamle kirkegård. Da der kun er to, skal der ikke etableres en el-stander.
 • I god tid må man sige, er der 5. december 2023 planlagt gudstjeneste i Gudhjem kirke for Plejehjemmet og Gudhjem Børnehave med efterfølgende risengrød – eventuelt på Klippebo.
 • Regnskabet for 2022 viser et underskud på driften 84.083,95 kroner. Det skyldes primært øgede udgifter til el og varme i kirke og kirkegårdskontor. De samlede udgifter til el og varme beløb sig til 81.648 kroner mod budgetteret 39.000 kroner svarende til et merforbrug på 42.687 kroner.
 • Andre væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab kan forklares således:
 • Der har været en ikke budgetteret udgift på 13.000 kroner til fjernelse af kirkebænke for at gøre bedre plads til babysalmesang, kor og anden optræden. Udgiften dækker nedtagning, reparation af gulv og ændring af el-installationer.
 • Der har været et mindre forbrug til aflønning af gravermedhjælp, da det har været vanskeligt at skaffe medhjælp. Til gengæld er der ekstraordinære udgifter til eksterne leverandører til hækklipning m.v. Der har været en ikke budgetteret udgift på kr. 15.000 til anskaffelse af ny katafalk.
 • Der har været øgede lønudgifter i forhold budgettet, idet der er indgået en samarbejdsaftale mellem de andre menighedsråd på Bornholm om fælles kirkebogsføring gældende fra 1. januar 2022. Gudhjem Kirkes udgift til fælles kirkebogsfører/præstesekretær har været 10.600 kroner. Derudover er der sket regulering i aflønning af folkevalgt personer.
 • Efter en intern mail-afstemning i menighedsrådet, har formanden ansøgt årets ‘BRK’s Lokalsamfundspulje’ om midler til en flagstang i Holkadalen. Den gamle flagstang er blevet fjernet. Tilbage står der bare støtten. Der er indhentet pris på en ny glasfiberstang med beslag med videre. Det vil være optimalt, at kirken har en flagstang i Holkadalen nu, hvor man har planlagt en udendørs sommergudstjeneste her. Der er blevet ansøgt om 5.000 kroner til projektet.
 • Menighedsrådet har godkendt, at der anskaffes messinglamper til prædikestol og sangerpult.
 • Det skal undersøges om lydanlægget og teleslyngen fungerer rigtigt, da flere finder det ustabilt.
 • Efter gudstjenesten Skærtorsdag er der fællesspisning i kirken. Man regner med 35 personer.

Kommende menighedsrådsmøder: 21. april, 26. maj, 18. august, 6. oktober og 24. november 2023. Møderne afholdes normalt på Gudhjem Universitet kl. 9, hvor alle er velkommen.