BIBLIOTEKETS AKTIONSGRUPPE HOLDT MØDE MED DEN NYE BIBLIO-CHEF

De Bornholmske Bibliotekers nye chef – Dorte Rugtved – deltog i et møde med Bibliotekets Aktionsgruppe. Foto©JørgenKoefoed.

5. MARTS 2024 holdt Bibliotekets Aktionsgruppe sit møde nummer 2. Gruppen havde inviteret den nye bibliotekschef Dorte Rugtved, og ønskede at tage Bornholms Biblioteker på ordet, når de i strategien DIT, MIT, VORES BIBLIOTEK lægger op til ’samskabelse’ og ’borgerinddragelse’.

Bjarne Bruun Jensen indledte med at spørge Rugtved, hvordan biblioteksgruppen bedst kan bidrage til, at forfølge strategien med særlig fokus på de dele, der handler om borgerinddragelse.

Det vigtige spørgsmål: Hvad kan IKKE ændres?
Det ligger fast, at der skal spares 350.000 kroner – men hvordan den besparelse skal findes, er vel åben – selv om filialbibliotekers lukning er foreslået? Spørgsmålet er så: Er det den rigtige strategi? Bliver økonomien anvendt rigtigt? Er der gennemført brugerundersøgelser vedrørende behov for fx magasiner, aviser med mere? Og videre: Hvad forstår vi ved et ’Kultur- og videnshus’? Og hvordan kan biblioteksgruppen hjælpe med at organisere borgermøder/høringsprocesser? Og kan gruppen bidrage til gennemførsel af strategi og handleplan?

DORTE RUGTVED: Det er korrekt, at det er svært med borgerinddragelses-processer. Politisk er der meldt ud: Der skal spares og lukkes filialer. Har pt. ikke nok viden om, hvordan processen har kørt. Men der skal spares – og det kan vi også godt – men hvordan borgerinddragelsen bedst kører kan være svært at bestemme. Det er rigtigt, at der ikke er andet, der er ’hugget i sten”, men hvis vi bibeholder vores nuværende drift, så udhules økonomien i løbet af kort tid. I øvrigt synes jeg ikke, at de fleste af biblioteksfilialerne på Bornholm er tidssvarende.

JØRGEN KOEFOED: Hvad betyder det at biblioteksfilialerne ikke er tidssvarende?

DORTE RUGTVED: Borgere har meget forskellige behov – og især de elektroniske medier er i vækst. Vi arbejder med ’det gode værtskab’ – det vil sige fx sige, at bibliotekarerne er meget andet og mere end blot den, der står ved skranken. Den funktion er kun en mindre del af arbejdet blandt personalet. Når der bestilles en bog via nettet – og til den står på hylden til afhentning kort tid efter, så ligger der masser af arbejde/ressourcer bag. Men I må meget gerne være med til at beskrive, hvordan vi får et godt borgermøde.
[OK, det var ikke et svar på mit spørgsmål, tænkte Jørgen Koefoed.]

DE 5 SPOR

I fortsættelse af arbejdet med DE 5 SPOR, som Bjarne introducerede på mødet 25. februar, fremlagde gruppen et ønske om at drøfte en fælles indsats indenfor:

Borgerinddragelse – samskabelse
Nye tiltag – møde borgerne, hvor de er … Dorte nævnte og uddybede eksemplet ’ud af huset’: Hvis en bibliotekar en sommerdag tog på stranden med en kasse med bøger[!?], kunne der være en chance for at møde nye brugere, der ellers aldrig kommer på biblioteket.

Hans Jørgen Jensen nævnte eksemplet, hvor man ved tidligere tiltag inden for udvikling af lokalsamfundet ønskede at møde især børnefamilier. Det viste sig, at det bedste sted at møde dem var i børnehaven fredag eftermiddag mellem kl. 14 og 16, hvor der var såkaldt ’fredags-café’.

Mental sundhed – styrke det lokale netværk og den lokale sociale kapital
Dorte nævnte et eksempel: Rebild Bibliotek – hvor man havde undersøgt, om det var en god idé at bygge et helt nyt centralt bibliotek …. og der var fokus på, hvordan det forventedes, at det ville gå ud over den mentale sundhed.

Budgetudfordringerne – I budgettet for de bornholmske biblioteker skal der findes besparelser for 350.000 kroner hvert år fra 2025 og frem. Det samlede budget udgør ca. 15 millioner kroner, hvorfor besparelsen udgør mindre end 3%.

Gruppen vil gerne komme budgetudfordringerne i møde – og drøfte om fx at skære ned på bemandingen fra 2 x ugentligt til 1 x ugentligt. Måske kan udvalget af aviser, magasiner, film og brætspil beskæres. Måske kan der findes frivillige, der vil være behjælpelige med at sætte bøger på plads et cetera. Desuden kunne man også at se på indtægtsgenerende tiltag.

DORTE RUGTVED: Biblioteksdriften omfatter ikke IT og aftaler med fx Danske Biblioteker, rengøring, bygningsvedligeholdelse med mere. Bibliotekets drift består blandt andet af: Løn, materialer, bøger og tidsskrifter, lidt cafédrift samt e-bøger og lydbøger, bogbilen, og lån leveret hjem til visse borgere.

DE FYSISKE RAMMER

BJARNE BRUUN JENSEN: Kunne det ikke være en god idé, at udvikle de lokale filialer – og hvordan sætter vi det til diskussion?

HANS JØRGEN JENSEN: Vi tror på, at vi kan være med til at udvikle de fysiske rammer – og også finde økonomiske midler til dette – på lignende vis som da Gudhjem By- og Museumsforeningen var stærkt medvirkende til at finde 1,1 mio. kr. til indretning af Gudhjem Universitet på bibliotekets loft. Gruppen fremhævede eksempler på arrangementer, som borgerne selv har løftet. Fx. afholdtes vand-arrangementer med særligt fokus på udfordringerne vedrørende spildevand og rensningsanlæg. Et par stykker for børn og ét for voksne.

BESLUTNING

På baggrund af mødet med Dorte Rugtved fortsætter Aktionsgruppen arbejdet med følgende indsatser:

Vi fremsender et forslag til Dorte/Bornholms Biblioteker, omhandlende ’Det gode borgermøde’ – herunder hvilke præmisser skal være på plads for at opnå et godt møde, hvor folk for alvor føler, at de bliver hørt.

På baggrund af referat fra Fritids-, Kultur- og Lokalsamfunds Udvalgets møde i december vil vi gerne invitere Udvalget til møde i Gudhjem – netop for at få afklaret præmisserne.

Hans Jørgen Jensen sender en invitation til samarbejde med øens andre seks mindre biblioteker – herunder at dele ideen om ’det gode borgermøde’. Vi ønsker at der afholdes borgermøder i alle seks filial-byer: Gudhjem, Svaneke, Allinge, Nexø, Åkirkeby og Hasle. Vi ønsker ikke at bidrage til en kamp om filiallukninger. Tværtimod ønsker vi at samarbejde med de andre små biblioteker om at styrke det lokale engagement.

Hans Jørgen Jensen kontakter Kim Eilef fra Ejendomsservice med forespørgsel omkring budget og økonomi for driften af bibliotekets ejendom, som kommunen ejer og driver. Desuden vil gruppen gerne have indsigt i selve driftsøkonomien for Bornholms Biblioteker. Det er den eneste måde borgerne bedre kan komme med forslag til besparelser.

NÆSTE MØDE: Mandag 25. marts kl. 11.00 på Gudhjem Universitet.

HUSK: Arbejdsgruppen er åben – så hvem der måtte have lyst, vil kunne tilmelde sig.

KONTAKTPERSON: Hans Jørgen Jensen – mobil 2042 3370, e-mail: hjj.lag@gmail.com.

MØDETID OG STED vil blive annonceret via Gudhjem-gruppens facebook-side samt ved opslag på bibliotekets opslagstavle.

DELTAGERE i dette møde: Jørgen Koefoed, Ole Stigemo, Sven Torben Jensen, Bjarne Bruun Jensen, Kirsten Sode, Niels Wendelbo, Hans Jørgen Jensen og som gæst biblioteksleder Dorte Rugtved.

OVENSTÅENDE TEXT er hovedsagelig baseret på mødereferatet af Hans Jørgen Jensen, næstformand i Gudhjem By- og Museumsforening.

REFERAT af møde nummer 1 – 25. februar 2024:
BIBLIOTEKETS KAMPGRUPPE FORMULERER STRATEGIEN MOD LUKNING AF GUDHJEM BIBLIOTEK
3. marts 2024

Kommentar af Bjarne Bruun Jensen:
NOGET OM DE LUKNINGSTRUEDE BIBLIOTEKER
5. marts 2024