NATURSTYRELSEN VIL GENSKABE EKKODALENS MOSER

Vallensgårds Mose og Kærgårdsmosen. I baggrunden ses Ekkodalen og Almindingens stejle klippeterræn. Foto©Naturstyrelsen.

Kort over undersøgelsesområde. Kort©Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen.

NU KAN DU BLIVE KLOGERE på planerne om genopretning af vådområder omkring Vallensgårds Mose og Kærgårdsmosen. Miljøstyrelsen udsendt 1. oktober et idéoplæg til høring forud for udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering og samtidig inviterer Naturstyrelsen Bornholm til et borgermøde om projektet.

Idéoplægget fra Miljøstyrelsen beskriver det område, som undersøges i planlægningen af naturgenopretningen og de foreløbige skitser for projektet. Desuden fremgår det, hvordan man som borger kan give sin mening til kende eller komme med idéer til projektet. Høringsfristen er 29. oktober.

Onsdag 10. oktober 19:00 – 21:00
afholdes der et borgermøde på Bornholms Højskole
Her vil Naturstyrelsen Bornholm præsentere projektet, Miljøstyrelsen vil fortælle om miljøkonsekvensvurderingen og høringsprocessen og der vil være mulighed for diskussion og spørgsmål.

Tilmelding nødvendig senest søndag 7. oktober på:
dobje@nst.dk.

Udsigt over Ekkodalens sydøstlige ende med Vallensgårds Mose og Kærgårgsmosen i baggrunden. Foto©Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen.

Om naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser
Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016, at det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette Ekkodalens Moser til glæde og gavn for plante- og dyrelivet samt borgernes rekreative muligheder. Projektet vil berøre ca. 170 hektar sydvest for Ekkodalen i tilknytning til Vallensgårds Mose og Kærgårds Mose og skal føre til en delvis genopretning af det, der var Bornholms største indsø efter sidste istid. En del af projektet er også at skabe nye muligheder for naturoplevelser. Det er Naturstyrelsen, som undersøger og evt. gennemfører projektet.

Projektbeskrivelse
Den sidste istid skabte Bornholms største indsø for foden af Ekkodalens klipper. Langs søens bredder boede der mennesker i stenalderen, og helt op i 1700-tallet kan man på kort over Bornholm se den store indsø, som dengang blev kaldt for Vallenskær. Kær betyder en lavvandet sø eller et vådområde med skiftende vandstand.

En del af indsøen udviklede sig efterhånden til mose, og andre dele blev drænet for at skabe landbrugsjord, så i dag er vådområdet væsentligt mindre. En genopretning af vådområdet vil gavne fugle- og plantelivet samt tilbyde borgerne nye naturoplevelser.

Af regeringsgrundlaget fra november 2016 fremgår det, at det er regeringens ambition at forsøge at genskabe vådområdet på frivillig basis. Projektområdet omfatter ca. 170 hektar som ejes af et antal private lodsejere og Naturstyrelsen.

Der er taget kontakt til lodsejerne, og i foråret 2018 blev de første hydrologiske målinger taget som forberedelse til en såkaldt idé-fase senere på året. Under idé-fasen kan alle komme med input til projektets udformning.

Invitation til borgermøde om Ekkodalens Moser

Onsdag 10. oktober 2018 19:00 – 21:00 på
Bornholms Højskole,
Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby.

PROGRAM

Velkomst
v/ skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen

Præsentation af Naturgenopretningsprojekt Ekkodalens Moser
v/ projektleder Dorte Bugge Jensen, Naturstyrelsen

Miljøkonsekvensvurdering og høring
v/ biolog Charlotte Birk Nielsen, Miljøstyrelsen

Diskussion, kaffe og the

Opsamling og afslutning
v/ skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen

TILMELDING:
Af hensyn til kaffe, te og stole tilmeld dig ved at skrive til
dobje@nst.dk senest søndag 7. oktober.

Læs mere:
www.naturstyrelsen.dk
og på:
nst.dk/ekkodalensmoser