NOGET OM DE LUKNINGSTRUEDE BIBLIOTEKER

BORGERINDDRAGELSE, SUNDHED og BIBLIOTEKET
I EN ARTIKEL i Bornholms Tidende 31. januar i år bliver der lagt op til at bibliotekerne [især i Svaneke og Gudhjem] er blevet ”kulturpolitiske slagmarker”, med fokus på den nye strategis forslag om at reducere i antallet af lokale filialer.

Strategien er ellers blevet til efter en spændende proces, hvor en fase med såkaldt borgerinddragelse og efterfølgende temadag for personalet, har dannet udgangspunkt for formulering af en vision, en målsætning og en række strategiske pejlemærker – det hele er fint beskrevet i strategien, der kan hentes på kommunens hjemmeside. Strategien er også blevet til ved at tage udgangspunkt i kommunens overordnede politik ”Vores ø – politik for kultur, idræt og fritid” fra 2021. Og det siges også, at biblioteksstrategien knytter sig til tre fælles indsatsområder, hvor bl.a. Folkesundhedspolitikken for Bornholms Kommune nævnes.

DER SKAL SPARES
I handleplanen står det klart og utvetydigt – og som første punkt – at man ønsker at reducere i antallet af filialer i løbet af 2024, og i artiklen fra Bornholms Tidende begrundes dette bl.a. i, at et flertal i Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal spares 350.000 kr. i 2025, 2026 og 2027 – hvilket svarer til ca. 2.3% af bibliotekernes samlede årlige budget.

Det er ikke nemt at se, hvor i den forudgående proces, at forslaget om at lukke lokale biblioteker kommer fra – er det dukket op fra borgerne i høringsprocessen, er det personalets forslag eller er der mon tænkt faglige begrundelser bag? Det er ærgerligt for diskussionens kvalitet, at der ikke er mere transparens bag dette.

DE LOKALE MØDESTEDER
Fx er det jo en diskussion værd, om det at mindske antallet af LOKALE mødesteder ikke vil gå ud over folkesundheden. Fra Folkesundhedsforskningen træder det jo efterhånden tydeligt frem, at det vigtigste for folks sundhed [både den mentale og den fysiske] er eksistensen af sociale bånd, eller – som det hedder i det fagprofessionelle sprog – den sociale kapital. Tænk hvis man i stedet havde taget en mere offensiv tilgang og sat til diskussion, hvordan man yderligere kunne styrke og øge den sociale trivsel i de lokale sammenhænge ved at nytænke bibliotekernes rolle i lokalsamfundet?

EN ÆGTE HØRINGSFASE?
Men, men, men – Ro på!! Heldigvis lægger artiklen i Bornholms Tidende 31. januar op til, at kommunens Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalg nu i den kommende periode vil iværksætte borger- og dialogmøder og en egentlig høringsfase, hvor ting omkring sundhed, fællesskab, sociale bånd, ensomhed m.m. jo kan blive drøftet. Og det er jo også i god overensstemmelse med kommunens overordnede politik på området, hvor samskabelse, livskvalitet, fællesskab og mødesteder udgør de vigtigste fokusområder. Og mon ikke også, at den lokale indsigt, der findes blandt borgerne, kunne bidrage til at finde de 2.3%, der skal spares i budgettet, på anden vis?

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE
Så vi er mange, der ser frem til en god og reelt borgerinddragende proces, hvor disse – og andre forhold i den foreslåede strategi – kan drøftes og kvalificeres. I parentes bemærket er det dog nok vigtigt, at kommunen denne gang gør sig umage med at iværksætte en proces, hvor borgerne reelt bliver – og føler sig – involverede. Det seneste større initiativ fra kommunen, som slog sig op på at arbejde med borgerinvolvering, er som bekendt affaldsprojektet Wasteman. Her blev interesserede borgere i bl.a. Gudhjem på kommunens [BOFAs] invitation sat til at designe kreative modeller, som skulle bidrage til en ”…. ø, der ikke er fuld af skrald og grimme affaldscontainere” [citat fra indbydelsen].

SPILD AF TID!!!
Og det fandt sted over en stribe møder og såkaldte ’living labs’, hvor borgerne fik hjælp fra indhentede konsulenter. Set i bakspejlet er der nok mange af de involverede borgere, der har udviklet en smule skepsis i forhold til disse såkaldte involverende processer, når de nu oplever, at der skal sættes affaldscontainere ved alle husstande, som er standard ikke blot i Danmark men i det meste af Europa. Og hvor blev alle deres gode og kreative ideer af? ”Waste of time, man!”

DE ÆGTE PROCESSER
Der er jo ellers masser af metoder og erfaring med, hvordan man kan nå langt med ægte samskabende processer. Og jeg kan da ikke dy mig for at nævne, at pilotprojektet SOL [Sundhed og Lokalsamfund], der netop blev udviklet her på Bornholm, i 2016 fik den nationale Folkesundhedspris for at vise, hvordan børn, familier, supermarkeder og TV2 Bornholm sammen kunne skabe nye og effektive sundhedsfremmende initiativer, som ikke var set før. Og Bornholm fik i den forbindelse rigtig god omtale og respekt på den nationale (og også internationale) scene.

Så lad os lære af de gode erfaringer, så vi får en ordentlig proces i forhold til fremtidens biblioteker, som udover at have et dannelsesmæssigt sigte, også lokalt er til gavn for alle – både i forhold til livskvalitet, sundhed, og vores sociale liv.

Jeg er sikker på, at vi er mange der gerne vil bidrage!

Bjarne Bruun Jensen
Professor i Sundhedsfremme
Åbogade 8, 3760 Gudhjem

OVENSTÅENDE DEBATINDLÆG blev bragt i Bornholms Tidende 1. marts under rubrikken: ‘Biblioteker er til gavn for alle‘.