TRAFIK: NU MÅ KOMMUNEN TRÆDE I KARAKTER

I SIDSTE UGE BLEV der atter holdt møde i Byforeningens Trafikgruppe. Ikke mindre end elleve personer deltog – heraf otte mænd.

Det var især sommerens helt vanvittige trafik- og parkerings-kaos, der tog det meste af mødets tid. Alle var enig om, at der ALDRIG havde været så mange biler, busser og motorcykler ned gennem byen med et parkeringshelvede til følge. Det til trods for, at der heller aldrig havde været så mange, der brugte Apostlens Heste til at komme ned og op ad Brøddegade.

Din Blogger, der var en af deltagerne, mente, at nu måtte kommunen træde i karakter. Den kunne ikke længere krybe i skjul bag et par af byens erhvervsdrivende, som måske – måske ikke – ønsker ændringer i nedkørselsreglerne for turister. Der er ingen grund til at vente på, at et par turister – eller værre: Et par fastboende – bliver mast under et gummihjul.

29. august ved halvti-tiden om morgen afholdte en del af øens busser en slags parade – eller var det bare et trafik-kaos af usete dimensioner. En halv snes busser fra blandt Aakirkeby Turistfart, tyske turistbusser, en skolebus fra Aakirkeby, en Skanol-benzinbil og en række privatbiler fra ind- og udland havde fundet ud af at køre ned i Gudhjem på samme tid. Foto©JørgenKoefoed.

 

Under bus-kaos’et var der ikke rigtig plads til hverken gående turister eller ditto fastboende. Foto©JørgenKofoed.

Der er afmærket plads til fire busser på den store P-plads nede ved havnen. Men det sked omkring ti chauffører højt og flot på denne dag. I Gudhjem behøver ingen at rette sig efter skilte og anvisninger. Der er nemlig ingen, der kontrollerer overtrædelser. Kommunen har for længst kastet håndklædet i ringen. Foto©FlemmingWillum.

MØDE OM TRAFIK MED MERE
Ole Stigemoe fra Gudhjem By- og Mindeforening har leveret nedenstående referat fra mødet 26. august 19:00:

Tilstede: Flemming Willum, Thor Backhausen, Käthe Bruun Jensen, Pernille Funch, Tine Hammerlund, Jørgen Koefoed, Lasse Falkenberg, Peter Stange, Hans-Martin Bloch, Claus Andersen og Ole Stigemo.

TRAFIK OG PARKERING

Flemming Willum gav en opdatering vedrørende den trafikplan, der er udarbejdet, og som der er enighed om: Tidsbegrænset parkering og p-afgift i hele zone 1 [nederste del af byen] samt yderligere ressourcer til P-vagt, er det der lægges op til fra politisk side som den næste indsats. Dertil selvfølgelig en lokalplansændring for hotelgrunden, så den bliver permanent P-plads. Desuden at der udarbejdes meget mere information, så det bliver spændende at besøge Gudhjem som gående.

Der kom en del synspunkter på denne baggrund vedrørende trafikken, og der var rimelig bred enighed om, at der er behov for et ’trafik-spring’. Det kunne være i form af shuttle-bus, som kunne betyde at al personvognstrafik udover den beboerne og handlende/erhvervet står for, kunne stoppes.

Man så ikke et problem i, at en shuttle-bus fx tog 10-15 kr. for en tur ned og det samme op.

Busserne ser man også gerne forbliver oven for byen. Hvis en shuttle-bus bliver en realitet, vil BAT-busserne umiddelbart kunne undgås.

De busser der i øvrigt kommer har dels forskellige typer passagerer, dels forskellige formål. Der forestår derfor et arbejde med at finde løsninger, således at buskørsel kan undgås.

Der blev fremlagt vision/mission for bygruppen, som byforeningens bestyrelse skal behandle den 28. august. Der var ikke bemærkninger, udover at der også i Melsted er behov for at begrænse kørsel og campere.

DEN VIDERE TRAFIK-PROCES

Der blev redegjort for, hvorledes vi ønsker den videre proces. I oktober skal der afholdes et møde om trafik for medlemmerne af Byforeningen. Målet er at fået slået søm i på, hvorledes vi arbejder videre med de trafikale problemstillinger.

Til det bliver der udarbejdet et debatoplæg. Det blev nævnt, at det er nødvendigt at vi stemmer om forslag, der ikke er enighed om, idet vi ellers ikke kommer ud af stedet.

Et spørgeskema til de fastboende downtown i Gudhjem kunne også være en mulighed, idet det er deres hverdag, der i særlig grad påvirkes af den stærkt tiltagende trafik. Og det er dem, vi qua visionen skal skabe acceptable levebetingelser for.

Et sagligt, fagligt og objektivt arbejde forestår.

VEDLIGEHOLDELSE AF HAVNEN OG KLIMASIKRING

Hans-Martin redegjorde for, at det halter med midler til at de nødvendige ting bliver gjort. Formodentlig strækker midlerne kun til dampskibskajen [der er ved at blive undergravet].

Der er ikke den store tillid til, at kommunen får løst klimasikringen på den rigtige måde.

Kommunen har tidligere givet tilsagn om at havnearealerne skulle omfattes af lokalplanen. Det er ikke sket endnu, hvorfor det skal forfølges.

TOMME HELÅRSHUSE
Kommunen har efter pres fra alle øens borgerforeninger ansat en jurist og en halvdags kontorassistent til at tage sig af helårshusproblemerne. Byforeningen vil snarest følge op på, hvorledes status er med arbejdet.

STRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2020
Der blev forelagt et udkast til høringssvar. Der var enighed om, at det er omsonst at bygge nyt, når der er 50 helårshuse, der ikke bruges korrekt.

KLOGE M2
Arbejdet med dette er endnu ikke kvalificeret til, at der kan tages en beslutning.

STIER OG GRØNNE OMRÅDER
Der er behov for at få gået stierne efter, da vedligehold er påkrævet flere steder.

Mødet sluttede 21:00.